Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Semtínsko (PIK č. 102)

Poloha: PIK Semtínsko se nachází v JV části Východolabské tabule, ve střední části geomorfologického podcelku Pardubická kotlina na pravém břehu Labe (severovýchodní část Pardubic). Plochý reliéf je zastavěn rozsáhlými komplexy chemického průmyslu Synthesia a.s., Explosia a.s.). Areál je v naprosté většině funkční, jeho součástí jsou odkalovací nádrže, skládky chemického průmyslu. Nevyužité prostory areálu předány k dalšímu využití různým investorům (Průmyslová zóna Semtín).

Přírodní poměry: PIK Semtínsko se nachází v plochém až mírně zvlněném reliéfu Pardubické kotliny, kam zasahuje jak geomorfologický okrsek Východolabské nivy (geomorfologický okrsek podcelku Pardubické kotliny) – akumulační roviny s ostrůvky nejnižší říční terasy i vátých písků a četnými opuštěnými koryty Labe, tak výše položený reliéf Kunětické kotliny (geomorfologický okrsek podcelku Pardubické kotliny, Demek, Mackovčin, eds., 2006). Erozně akumulační neotektonicky podmíněná kotlina s akumulačním reliéfem mladoplestocenních (würmských) a nižších středopleistocenních (risských) teras i pokryvů vátých písků je založena v křídových vápnitých jílovcích české křídové tabule (Straka, red., 1986, Holásek, red., 1989). Díky půdotvornému substrátu kvartérních hornin (štěrkopísky říčních teras, váté písky) převažují regozemě arenické, na ostrůvcích spraší pak luvizemě a hnědozemě. V údolní nivě Labe se vyvinuly fluvizemě modální a glejové. V průmyslových areálech a dalších hospodářsky ovlivněných územích se vyskytují antropozemě (Burda, et al., 1993, Gürtlerová, et al., 1992). V PIK převažuje krajina bezlesá s průmyslovými komplexy, sídly, odkališti a skládkami (určuje charakter PIK). Navazuje krajina zemědělská s ornou půdou, méně je rozptýlené zeleně (bukodubový vegetační stupeň). Klimaticky je území PIK řazeno do mezoklimatického regionu T2 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami kolem 600–650 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 9–10 oC (tamtéž).

Historický vývoj PIK:  Základ PIK vznikl počátkem 20. let minulého století, kdy se zřízením samostatné republiky bylo zapotřebí budovat obranný průmysl. Proto již 23. 3. 1920 byla ustavena Československá akciová továrna na látky výbušné v Semtíně. V roce 1921 byla zahájena výstavba a v roce 1922 výroba černého prachu a průmyslových trhavin. V roce 1928 byla zahájena v této oblasti výstavba další chemické továrny Synthesia. Závod zpočátku vyráběl kyseliny dusičnou a sírovou, dusičnany a další produkty, určené především pro výrobu výbušnin. S výstavbou obou chemických komplexů jak v Semtíně, tak i v Rybitví souvisela i obytná výstavba. Byla založena po roce 1940 jako nová výstavba za tři zrušené obce (Rybitví, Lhotka Blatníkovská a samota Blatník), které zanikly při výstavbě a rozvoji Synthesie Semtín. Byla postavena Stará Kolonie a Nová Kolonie, střední části obce Rybitví tvoří vícepodlažní bytové domy a objekty a areály občanské vybavenosti. Jižně Rybitví se nacházejí rozsáhlé skládky odpadů, odkaliště a jednotlivé průmyslové objekty využívané chemickými závody. Chemické továrny jsou propojeny s Pardubicemi městskou hromadnou dopravou (autobusy a od druhé poloviny 40. let minulého století i trolejbusy).

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Semtinsko

 

Číslo PIK

102

Typ PIK

chemická

Název postindustriální krajiny

 

Semtínsko

Celková plocha PIK

6,35 km2

Počet indikačních případů PIK

17

Poloha v ČR                    Pardubický kraj, okres Pardubice, střední část Východočeské tabule

– jižní část Východolabské tabule (podcelek Pardubická kotlina)

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

části areálu –industriální

Využití ploch:

zástavba 45 % louky 5 %

les 5 %

orná půda 25 %

odkaliště skládky 20 %

Chemické zátěže

 

3 skládky 

Poddolování a povrchová těžba

 

2 nevýrazné štěrkovny

Antropogenní tvary reliéfu

 

industriální, dopravní

Průmyslová architektura

 

2 evidované objekty

Geografické souřadnice těžiště

N 50° 02' 59,1'', E 15° 41' 56,7''

Stav       rozsáhlé areály chemického průmyslu,

 odkalovací nádrže, chemické skládky

Poznámka

               

Současné problémy: Po téměř devadesáti letech je průmyslový areál Synthesie a.s. a Explosie a.s. v Semtíně s provozy v Rybitví stále z valné části plně funkční. Část původního chemického areálu, který společnost Synthesia nevyužívá, je vyčleněna jako investiční lokality pro prodej a pronájem soukromým podnikatelům a investorům, ať už jde o jednotlivé objekty, nebo tzv. brownfields. V Semtíně dnes podniká přibližně 120 soukromých firem s různorodým zaměřením. Vznikla zde Průmyslová zóna Semtín s nejpropracovanější infrastrukturou na území Pardubického kraje. Zóna je rozdělena na 6 hlavních oblastí. K využití investorům je zvláště zelená oblast jižně komunikace Semtín–Rybitví, kde se nachází dvě rekultivovaná odkaliště. Z hlediska kontaminace a starých zátěží je problémem tzv. ENVI oblast jižně zástavby Rybitví, jihovýchodně areálu Synthesia. Vyskytuje se zde množství starých ekologických zátěží, kontaminací, skládky odpadů, odkaliště i jednotlivé často opuštěné průmyslové objekty, oblast přechází do zemědělské krajiny i říční krajiny kolem řeky Labe. 

 

Další informace:

http://www.rybitvi.cz/

http://www.semtinzone.eu/o_nas

http://www.synthesia.eu/cz/O-nas/Historie

http://www.explosia.cz/?show=historie

http://genesis.mmp.cz/priloha/rybitvi_navrh.pdf

 

      kk