Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Radlice u Volfířova_02

 

Název předindustriální krajiny

Radlice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°07'37,5''N 15°19'18,3''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Radlice u Volfířova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Radlice u Volfířova_02

Celková plocha (ha)

 

25,51

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: pět pásů původní historické záhumenicové (pásové) plužiny, pásy byly od sebe odděleny cestami a mezemi, v pásech se střídaly polní parcely a pastviny, na některých pastvinách rostly křoviny a stromy, u vsi se nacházela větší louka, místy na ní rostly stromy

 

dnes: pásy původní plužiny se zachovaly, segment je ale tvořen pouze první polovinou každého z pásů (směrem od vsi k okraji katastru), na většině zbývající plochy pásů (mimo segment) je dnes souvislý les, (celková délka pásů byla průměrně 1400 metrů), meze a cesty (až na jednu výjimku) se nezachovaly, orná půda se zachovala zhruba ze tří pětin, z jedné pětiny byla trvale zatravněna a na zbývající pětině byly nově založeny sady, velká část původních pastvin byla rozorána, některé pastviny zarostly hustým porostem křovin a stromů, jedna pastvina se zachovala a shodou okolností i dnes je na této parcele stálá pastvina, louka u vsi se zachovala, vzhledem k tomu, že mezi parcelami dnes nejsou meze a cesty, jsou meziparcelní hranice představovány pouze rozhraním plodin

Stav

 

2

Ohrožení

 

spojování pozemků, zatravňování orné půdy, zakládání dalších sadů na orné půdě

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, plošiny na svahových stupních

572-622

90 M

10 R

35 V

35 JV

20 J

10 není

MW4

90 granit

10 smíšené deluviofluviální sedimenty

90 kambizem dystrická

10 kambizem oglejená dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky a zachovat dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření, nezakládat další sady na orné půdě, zachovat trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě již od předindustriální éry.