Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Studnice u Telče_02

 

Název předindustriální krajiny

Studnice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'25,0''N 15°26'36,8''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Studnice u Telče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Studnice u Telče_02

Celková plocha (ha)

 

32,07

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: drobné polní parcely na svazích hřbetu oddělené od sebe mezemi, které byly místy porostlé křovinami, několik drobných selských pastvin mezi poli, souvislý pruh luk na dně krátkého údolí a pastviny na jeho svazích

 

dnes: meze i původní parcely se většinou zachovaly a tím se dobře zachovala i historická pozemková struktura, meze jsou většinou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, zachovala se i většina trvalých travních porostů na dně krátkého údolí, na jeho svazích i v polích, trvale zatravněna byla pouze asi třetina polních parcel, orná půda se tedy z větší části zachovala

Stav

 

2

Ohrožení

 

spojování pozemků, odstraňování mezí, další redukce orné půdy a její zatravňování

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy hřbetu s krátkým svahovým údolím

558-632

100 M

50 Z

40 JZ

10 J

MW4

70 migmatit

30 granit

80 kambizem mesobazická

20 pseudoglej modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou parcelaci, zachovat a udržovat trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě od předindustriálních dob až do současnosti, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření.