Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Urbanov_03

 

Název předindustriální krajiny

Urbanov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°12'54,7''N 15°31'27,1''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Urbanov,

Nevcehle

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Urbanov_03 a Nevcehle_01

Celková plocha (ha)

 

30,10

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou, parcely byly od sebe odděleny mezemi, obecní a selské pastviny na svazích kopců a v úpadu, skupina malých většinou úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na plochém vrcholu kopce oddělených od sebe mezemi

 

dnes: úzké protáhlé parcely i meze na svahu se zachovaly, ale všechny původně polní parcely jsou zde trvale zatravněny a meze zarostly hustým a vysokým porostem křovin a stromů, trvalé travní porosty na svazích a v úpadu se zachovaly téměř ve svém původním rozsahu, polní parcely a meze na plochém vrcholu kopce se zachovaly jen zčásti, ale i zde, až na jednu výjimku, byly všechny polní parcely trvale zatravněny, zbylé úseky mezí jsou zarostlé křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, zatravnění i té jediné poslední zbývající polní parcely

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců s úpadem, do sedla mezi kopci zasahuje okraj rozsáhlé náhorní plošiny, plošina na vrcholu kopce

556-654

80 M

20 R

30 Z

30 SZ

10 JZ

20 není

MW4

70 pararula

20 migmatit

10 písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty

60 kambizem mesobazická

20 stagnoglej zrašelinělý

10 pseudoglej modální: stagnoglej zrašelinělý

10 kambizem mesobazická slabě oglejená

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat a udržovat trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě již od předindustriální éry, zachovat alespoň tu jedinou poslední zbývající polní parcelu a nezatravňovat ji.