Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Košťálovsko (PIK č. 79)

Poloha: PIK Košťálovsko se nachází v SZ části Podkrkonošské pahorkatiny, kde zasahuje do západní části Lomnické vrchoviny, charakteristickým rysem je hluboké údolí říčky Olešky. V jižní části PIK probíhá aktivní těžba kamene. Severně od údolí Olešky jsou stopy po historické těžbě černého uhlí.

Přírodní poměry: Podloží zájmové oblasti patří k limnickým permokarbonským sedimentům s komplexy paleovulkanitů podkrkonošské pánve. V zájmové oblasti jsou zastoupeny horniny vrchlabského souvrství – pískovce, prachovce, jílovce, bitumenní prachovce, místy vystupují odolné bazaltandezity (melafyry – Coubal, red., et al., 1998). Navazují sedimenty semilského souvrství se zastoupením slepenců a pískovců (Chaloupský, red. et al., 1992). Ve střední části PIK je přítomen štěpanicko-čikvásecký uhelný obzor tvořený prachovci, pískovci a jílovci se slojkami uhlí (až 30 m mocnost), které byly v minulosti dobývány. Reliéf Lomnické vrchoviny je tektonicky podmíněný se strukturními tvary na melafyrech. Dominuje výrazné údolí Olešky (levostranný přítok Jizery v Semilech). V jejím příkrém zalesněném pravém údolním svahu SZ Košťálova se setkáváme s historickými těžebními tvary po dobývání bitumenních břidlic a černého uhlí. Krajina je mozaikovitá sídelně-zemědělská. Ve vyšším strukturně podmíněném reliéfu na melafyrech převažuje lesní krajina, ve které jsou však aktivní důlní tvary kamenolomu Košťálov. V zájmové oblasti převažuje zastoupení bukového a jedlobukového vegetačního stupně s kambizeměmi modálními až dystrickými, ve sníženinách se vyvinily pseudogleje, v údolním dně Olešky převažují gleje. Klimaticky je území PIK řazeno do mezoklimatického regionu MT4 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami kolem 650–700 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 6–7 oC (tamtéž).

Historický vývoj PIK: Vymezená PIK zahrnuje území s aktivní těžbou melafyrů (kamenolom Košťálov) a blízké okolí s kontaminovanými lokalitami (bývalé výrobní areály), včetně zbytků po dobývání černého uhlí. Lom v Košťálově byl otevřen již roku 1908, avšak rozsáhlá těžba, stavební práce a výroba různých kamenných produktů začala v roce 1922. Těžený kámen je dodáván jako přírodní drcené kamenivo v různých frakcích i lomový kámen. Kamenolom patří do firmy EUROVIA Kamenolomy, a. s., která je od roku 2010 součástí stavební Skupiny EUROVIA CS. Kámen z košťálovského lomu je velmi vhodný k výrobě silničního štěrku. Košťálovský kámen si tak svojí výbornou kvalitou získal mezi lidmi výbornou pověst a platí, že "Když pro kámen, tak do Košťálova". V rámci Libereckého kraje je ložisko stavebního kamene Košťálov nejvýznamnější, neboť je zde těženo 37 % všech vytěžených objemů (Smolová 2008). V severozápadní části podkrkonošské pánve mezi Košťálovem a Jilemnicí jsou známé výskyty spodnopermských hořlavých bituminózních břidlic. Tyto břidlice se v 19. století na mnoha místech těžily a používaly se po vypálení k hnojení polí a v kombinaci s uhlím při výrobě svítiplynu. Stopy po těžbách se vyskytují SZ Košťálova (trať Kouty). V Košťálově a blízkém okolí se rozvíjel již v 2. polovině 19. století textilní průmysl, výrobní areály provozoven jsou v současnosti zčásti využívány.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Košťálovsko

 

Číslo PIK

79

Typ PIK

těžebně textilní

Název postindustriální krajiny

 

Košťálovsko

Celková plocha PIK

7,63 km2

Počet indikačních případů PIK

7

Poloha v ČR   Liberecký kraj, okres Semily, střední část Krkonošské podsoustavy  – západní část Krkonošského podhůří (Podkrkonošská pahorkatina)

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

těžební závod, textilka, kotelna Stružinec

Využití ploch

 

zástavba 10 %, louky 45%,

les 35 %

lom,

skládka 10 %

Chemické zátěže

 

kontaminace – 6 skládek

Poddolování a povrchová těžba

 

kamenolom – 1

staré těžby

 

Antropogenní tvary reliéfu

 

montánní

Průmyslová architektura

 

neevidován žádný objekt

Geografické souřadnice těžiště

 

N 50° 34' 14,4'', E 15° 22' 48,0''

Stav PIK

aktivní těžba kamene, skládka, území rekultivace

Poznámka

               

 

Současné problémy: Vymezená PIK Košťálovsko představuje v současnosti aktivní kamenolom se zpracováním drceného kameniva i lomového kamene, část lomu byla využita ke skládkování komunálního odpadu. Kamenolom patří firmě Skládka Košťálov (patřící pod firmu Marius Pedersen a.s.) má kapacitu 2,5 mil. m3), což při produkci komunálního odpadu 137000 t/rok a způsobu ukládání dává výhled do roku 2023. V současné době se stopy po těžbě černého uhlí nacházejí v oblasti SZ od Košťálova, v poměrně příkrém svahu se nachází množství hald hlušiny, které jsou porostlé již vzrostlým lesem, místy se vyskytuje zamokření. V obci Stružinec je opuštěný tovární areál s kontaminovaným místem (kotelna, skládka). Jižně od Pohoře se nepodařilo potvrdit kontaminované místo, rovněž jako severně od osady Čikvásky. V současnosti funguje v Košťálově několik firem – využití bývalých výrobních areálů:např. textilní závod Trevos s.r.o. Zájmová oblast se vzhledem ke své poloze začíná orientovat i na podporu turistiky a rekreace.

 

Další informace:

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Regionalni-surovinova-politika/Regionalni-surovinova-politika-2003

http://www.pku.cz/pku/site.php?location=3&type=vud&page=1

http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/vud/VUD.htm

http://www.betonserver.cz/eurovia-kostalov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        kk