Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Přílepsko (PIK č. 15)

Poloha: Přílepská PIK, poddolovaný prostor na povrchu představovaný lokalitou Přílepská skála, se nachází 2 km severozápadně od Rakovníka. Z administrativního hlediska je situována do Středočeského kraje, respektive okresu Rakovník. Územím prochází silnice 3. třídy, která obec Přílepy připojuje na regionální silnici II/227 (Rakovník – Kněževes) a II/228 (Rakovník – Jesenice). Železniční zastávka Přílepy je vzdálena cca 2 km severně od obce.

Přírodní poměry: Přílepská skála v katastru obce Přílepy je z geomorfologického hlediska součástí Rakovnické, respektive Kněževeské pahorkatiny. Ta představuje strukturně tektonickou sníženinu mezi Džbánem, Doupovskými horami a Žihelskou pahorkatinou tvořenou sedimentárními horninami permokarbonské kladensko-rakovnické pánve. Celkově je zde charakteristický mírně zvlněný denudační povrch se široce rozevřenými údolími. Zájmovým objektem jsou pískovcové skály, které jsou od roku 2001 vyhlášené přírodní památkou s ohledem na vysokou diverzitu rostlinných a živočišných společenstev v návaznosti na geologický podklad území. V 19. století se v lomech těžil pískovec, známý jako přílepák, na výrobu mlýnských kol, soch a dalších kamenických výrobků. Geologický profil lokality odpovídá silicifikovaným pískovcům až arkózovým pískovcům nýřanských vrstev kladenského souvrství. Lomy jsou dokladem historického způsobu těžby a lze zde nalézt také významné stratigrafické profily říčními sedimenty karbonu. Klimaticky je zájmové území Přílepska řazeno do mezoklimatického regionu MT7 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami kolem 500 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 89 oC (tamtéž). Krajina celkově zapadá do koloritu intenzivně využívané zemědělské krajiny. Převažujícími rostlinnými společenstvy jsou na dominantních kambizemích zejména teplomilné traviny s náletovými dřevinami (osika, jeřáb ptačí, borovice aj) a roztroušenými skupinkami stromů.

Historický vývoj PIK: Lom přílepského permokarbonského arkózového pískovce byl otevřen na konci 18. století majiteli olešovského panství. První písemná zmínka o těžbě kamene je z roku 1811, kdy se uvádí využití kamene, např. na výrobu mlýnských kol, náhrobků apod. Poddolování patrně souvisí s těžbou uhlonosných kounovských vrstev (viz další informace níže).

Současné problémy: Přílepské skály jsou cca 12 m vysoké a v současné době tvoří krajinnou dominantu obce Přílepy, kde jinak z hlediska využití půdy dominují chmelnice (nejbližší les se nachází u obce Šanov, zhruba 1 km od obce Přílepy). Místní obyvatelé jsou hrdí na přítomnost Přílepské skály v blízkosti jejich obce, jelikož v této monotónní krajině tvoří Přílepské skály oblíbenou lokalitu pro turisty a horolezce z blízkého okolí. Těžba kamene byla ukončena a k 30. 4. 2001. Rostlinný porost odpovídá datu uzavření těžby v lomu – nachází se zde převážně mladé borovice, břízy a keře, které se pravděpodobně uchytily náletem. Přes omezení, která vyplývají ze statutu přírodní památky, je i v současné době Přílepská skála vyhledávanou lokalitou pro horolezce, svůj výcvik zde provádí i jednotky Armády ČR (základní techniky lezení, slaňování s výstrojí a zbraní, překonávání horizontálních lan). Územní plán VÚC Rakovnicko řadí obec Přílepy, na jejímž katastru se Přílepské skály nachází, k tzv. zranitelným oblastem s regionálním významem. V roce 2010 měl být připraven nový Plán péče o PP Přílepská skála, avšak jeho zpracována začalo až v první polovině roku 2011.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Přílepsko

 

Číslo PIK

15

Typ PIK

těžební

Název postindustriální krajiny

 

Přílepsko

Celková plocha PIK

11,7747

Počet indikačních případů PIK

5

Poloha v ČR

Středočeský kraj, okres Rakovník; Rakovnická pahorkatina – Kněževeská pahorkatina

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

žádný evidovaný objekt, ruiny parního mlýna

Využití ploch

 

zástavba 10 %

lesy 5 %

orná půda 35 %

louky 50 %

Chemické zátěže

 

2 skládky

Poddolování a povrchová těžba:

1 plocha (kounovské vrstvy s uhlím)

Antropogenní tvary reliéfu

 

lomy, skládka

Průmyslová architektura

 

2 evidované objekty

Geografické souřadnice těžiště

 

N 50° 08' 15,4'', E 13° 38' 45,8''

Stav PIK

neaktivní lom, na povrchu málo zřetelné stopy poddolování

Poznámka

Přirozenou sukcesí povrchově vytěžené území zarůstá vegetací. Je horolezecky využíváno.

               

 

Další informace:

Geologické lokality – Přílepská skála, URL http://lokality.geology.cz/1907, [cit. 11.10.2011]

Územní plán pro území Středočeského kraje – Rakovnicko, URL http://www.wmap.cz/ vucrakovnicko/htm/_up/text_a06.html, [cit. 11.10.2011]

http://geolib.geology.cz/cgi-bin/gw?ST=03&SID=0020B7DD84&L=02&KDE=037&RET =Kounovsk%C3%A9+uheln%C3%A9+sloje+v+kladensko-rakovnick%C3%A9+ p%C3%A1nvi+\\AN3278000000025311\

http://geolib.geology.cz/cgi-bin/gw?ST=03&SID=0020B7DD84&L=02&KDE=024&RET =Kn%C4%9B%C5%BEevsi

 

    ar, hsa, hso