Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Radovesicko (PIK č. 19)

Poloha: PIK Radovesicko je reprezentována prostorem Radovesické výsypky. Rekultivovaný povrchový lom mezi Bílinou a Kostomlaty se nachází v Milešovském středohoří na trojmezí Bořeňského středohoří, Teplického středohoří a Kostomlatského středohoří. Z administrativního hlediska se lokalita nachází v Ústeckém kraji, v okrese Teplice. 3 km východně od lokality prochází silniční tepna Ústeckého kraje – silnice E 442, podél níž vede rovněž železniční trať. Z Bíliny vede k lokalitě železniční vlečka (slepé koleje).

Přírodní poměry: Oblast, ačkoliv okrajově situovaná, je součástí vulkanického komplexu Českého středohoří, které vzniklo seskupením vulkanických těles mezi litoměřickým a krušnohorským zlomem. Do současné podoby krajiny se ovšem promítla intenzivní erozní činnost, která v mnoha případech zachovala jen výplně vulkanických přívodních kanálů a obnažená podpovrchová tělesa. Krajina představuje členitou vrchovinu na čedičových a znělcových horninách třetihorního povrchového vulkanismu a svrchnoturonských slínovcích a jílovcích. V rámci širšího okolí se vyznačuje strukturně denudačním reliéfem plochých hřbetů, plošin a vulkanických suků s přítomnými antropogenními formami reliéfu. Vlastní těleso výsypky, včetně jeho přilehlé části je pokryto antrozeměmi. Ve východní části jsou rozšířeny kambizemě, které jsou porostlé lesy, jižní a západní část pokrývají černozemě využívané pro zemědělskou činnost. Pásy stromů udržované mezi jednotlivými zemědělskými plochami a vsakovací pásy představují v krajině významný protierozní prvek. Pro tuto oblast je typické venkovské osídlení dané hustou sítí malých obcí. V krajině jsou patrné také stopy nedávných rekultivačních opatření. PIK se nachází v teplé klimatické oblasti T2 (srážky do 500 mm/rok, Ta do 9 °C).

Historický vývoj PIK: Radovesická výsypka se nachází východně od Bíliny, značná část její plochy se ovšem nachází v katastru obce Hrobčice. V prostoru PIK Radovesické výsypky se původně nacházelo pět obcí – Lýskovice, Chotovenka, Hetov, Dřínek a Radovesice. Právě po největší obci – Radovesicích – byla výsypka pojmenována. Roku 1964 byla oznámena likvidace obce Radovesice, obec přestala existovat v r. 1971. Do prostoru výsypky byla v letech 1971–1996 svážena zemina a hlušina z nedalekých bílinských dolů.

Současné problémy: Výsypka je v současné době v držení  společnosti Severočeské doly, a.s. se sídlem v Chomutově. Přestože na výsypce bylo ukončeno sypání skrývky v červenci roku 2003, dosud není tato výsypka veřejnosti oficiálně přístupná, protože zde ještě probíhají práce související se zahlazením důsledků důlní činnosti a rekultivace. Lokalita je veřejnosti nepřístupná, vstup do dobývacího prostoru Dolů Bílina a na vnější výsypky je zakázán a celé území je střeženo bezpečnostní agenturou.

Jelikož rekultivace probíhá vcelku úspěšně a podařilo se zahladit stopy těžby, město do budoucna počítá s výsypkou jako s rekreační oblastí (mělo by být vybudováno rekreační středisko), také se počítá s výstavbou obchvatu města Bíliny – silnice I/13, který povede pod úpatím výsypky. V budoucnu se plánuje silniční propojení přes výsypku z Kostomlat do Štěpánova, Razic a Bíliny. Tato cesta je již v současné době sjízdná a hojně využívaná cyklisty. V lokalitě se však často vyskytují jezdci na čtyřkolkách a motorkách, kteří oblast soustavně ničí. Přeměna dosud nerekultivované části výsypky na krajinu pro člověka a přírodu je cílem všeobecně prospěšné společnosti Terra Natura – sdružení obcí a podnikatelských subjektů z okolí výsypky.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Radovesicko

 

Číslo PIK

19

Typ PIK

těžební

Název postindustriální krajiny

 

Radovesicko

Celková plocha PIK

15,26 km2

Počet indikačních případů PIK

2

Poloha v ČR                       Ústecký kraj, okres Teplice; Milešovské středohoří na trojmezí Bořeňského středohoří, Teplického středohoří a Kostomlatského středohoří

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

žádný evidovaný objekt

Využití ploch

 

louky 10 %

les 5 %

orná půda 0 %

ostatní 85 %

Chemické zátěže

 

žádný evidovaný objekt

Poddolování

 

žádný evidovaný objekt

Antropogenní tvary reliéfu

 

výsypka, halda

Průmyslová architektura

 

žádný evidovaný objekt

Geografické souřadnice těžiště

N 50° 32' 28,6'', E 13° 50' 16,0''

Stav PIK

zakonzervování

Poznámka

               

 

Další informace:

Radovesická výsypka. URL http://priroda.sdas.cz/lokality/radovys.htm.

 

ar, hsa, hso