Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Studénsko (PIK č. 55)

Poloha: Postindustriální krajina Studénsko zahrnuje průmyslovou část města Studénka nad Odrou, respektive její městské části Butovice, malou částí zasahuje i do obce Pustějov. Jeho centrem je strojírenský areál bývalé Vagónky. Osou celé PIK je dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 270 Přerov – Bohumín. V jejím sousedství je areál bývalé Vagónky.

Přírodní poměry: Geologický podklad území tvoří klastické sedimenty karpatské předhlubně, převážně jde o mořské sedimenty miocenního a sladkovodní sedimenty pliocenního stáří. Kvartérní pokryv reprezentují spraše a sprašové hlíny, okrajově i glaciální sedimenty, v nivě řeky Odry pak sedimenty fluviální. Z geomorfologického hlediska je sledované území součástí Vněkarpatských sníženin, nachází se v severovýchodní části Moravské brány. Klimaticky je zájmové území PIK Studénsko řazeno do mezoklimatického regionu T2 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami v rozmezí 650 až 700 mm a s průměrnou roční teplotou vzduchu 8–9 oC (tamtéž). Půdní pokryv je tvořen fluvizeměmi glejovými v nivě řeky Odry, na sprašových pokryvech se vyskytují luvizemě glejové. Z hlediska vegetační stupňovitosti jde o území dubobukového vegetačního stupně s květenou odpovídající Karpatskému mezofytiku, přičemž leží na kontaktu dvou fytogeografických okresů – Moravská brána a Ostravská pánev. Část území PIK Studénsko východně od hlavní železnice je součástí CHKO Poodří, které je charakteristické meandry řeky Odry s navazujícími systémy mrtvých ramen a tůní, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, relikty lužních lesů a rybničními soustavami.

Historický vývoj PIK: Postindustriální krajina Studénska je úzce spjata s železniční dopravou a rozvojem železniční sítě. Počátečním impulsem pro vznik PIK bylo dobudování železniční tratě – Severní dráhy císaře Ferdinanda v roce 1847, která vedla k zprůmyslnění původně zemědělského regionu, kde byly nedlouho poté založeny vápenka, cukrovar, lihovar. Nejvýznamnějším podnikem však byla továrna na výrobu železničních vozů – Vagonka (výstavba zahájena v roce 1900), která je jádrem vymezeného území. V roce 1928 se stala vagónka součástí koncernu Ringhoffer, po roce 1945 kopřivnické Tatry. Továrna za dobu své existence vyrobila okolo 90 tis. různých typů kolejových vozidel pro osobní i nákladní dopravu. V jejím okolí byly postupně v dílčích etapách vybudované bytové domy, sociální a sportovní zázemí pro zaměstnance. V roce 2000 byla jedna z nástupnických organizací – ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. prodána a následně byla výroba osobních vozidel přemístěna do Ostravy – Vítkovic. V současnosti v části areálu funguje nástupnická organizace MSV Metal Studénka, a.s., druhým vlastníkem areálu je společnost AK 1324 s.r.o., která se zabývá prodejem nerezových a žáruvzdorných materiálů. Západní okraj PIK je tvořen areálem zemědělské prvovýroby se silem ZZN Nový Jičín a výrobnou stavebních hmot společnosti Cemix. Železniční doprava zanechala v PIK významnou stopu, neboť Studénka funguje jako regionální železniční uzel a tomu odpovídá i jeho zázemí, například většina budov na místním nádraží (původní nádraží Studénsko-štramberské dráhy) pochází ještě z 19. století, a tvoří tak dnes již málokde zachovaný komplex objektů autonomní dráhy.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Studénsko

 

Číslo PIK

55

Typ PIK

strojírenská

Název postindustriální krajiny

 

Studénsko

Celková plocha PIK

5,5967 km2

Počet indikačních případů PIK

1

Poloha v ČR               Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, Západní Vněkarpatské sníženiny,

celek Moravská brána, podcelek Oderská brána

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

1 evidovaný objekt – areál Vagónky, další objekty mimo databázi

 

Využití ploch

 

zástavba 45 % 

louky 35 %

les 5 %

orná půda 15 %

Chemické zátěže

 

skládky nejsou evidovány

Poddolování

a povrchová těžba

 

žádné

Antropogenní tvary reliéfu

 

urbánní, komunikační, industriální

Průmyslová architektura

 

 

2 evidované objekty

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 42' 21,2'', E 18° 03' 33,1''

Stav PIK

V současnosti je zdejší areál PIK rozdělen, většina ploch i budov je ve špatném technickém stavu, opuštěna a nabízena k pronájmu.

Poznámka

Část objektů PIK gründerského období včetně objektů, které na továrenský komplex svou architekturou navazují (obytné domy, kino atd.) si zasluhují komplexní památkovou péči.

               

 

Současné problémy: Postindustriální krajina 55 příkladem krajiny, která vznikla díky vybudování železnice a následného průmyslového rozmachu. Výroba kolejových vozidel probíhala v rozsáhlém areálu (cca 40 ha), který byl pro změněnou ekonomickou situaci po roce 1989 příliš velký i jeho provoz byl ekonomicky nákladný. V současnosti je areál rozdělen, většina ploch i budov je opuštěna a nabízena k pronájmu. Také technický stav některých nádražních budov (vozová dílna, sklady, depo), které jsou již delší dobu nevyužívané je velmi špatný, a další jejich využití se stále hledá.

 

Další informace:

http://www.mesto-studenka.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stud%C3%A9nka

http://www.vagonarske-muzeum.cz/index.php?t=3&clanek=vagonka

http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006041801

 

     sm