Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Kostelecko (PIK č. 62)

Poloha: PIK Kostelecko se rozkládá ve v. části Orlické tabule, ve v. části geomorfologického podcelku Třebechovické tabule podél toku Divoké Orlice. V ploché krajině soutokové oblasti Divoké Orlice, Kněžny a Štědrého potoka převládá orná půda, městská zástavba Kostelce nad Orlicí, podél vodních toků se táhnou říční porosty. PIK vymezen na základě existence rozsáhlého hliníku cihelny Wienerberger, zčásti využitého jako skládka, rozsáhlé plochy bývalých kasáren v JV části města a výskytu řady kontaminovaných míst.

Přírodní poměry: Zájmová PIK zaujímá otevřené údolí Tiché Orlice na J, Štědrého potoka a na S údolí Kněžny a plochý reliéf meziúdolních plošin. Orograficky patří k reliéfu Orlické tabule, geomorfologickému podcelku Třebechovické tabule. Celkově snížený reliéf patří k okrsku Rychnovský úval, který je vázán na tektonicky podmíněnou sníženinu ústecké synklinály. Je tvořena křídovými horninami jizerského souvrství (slínovce, jílovité vápence, písčité prachovce) a bělohorského souvrství (spongility, pracovité slínovce) české křídové tabule (Čech red. et al. 1996). Méně odolné slínovce jizerského souvrství vystupují v příkrém levém údolním svahu Kněžny, jsou na ně vázány menší sesuvy. Z plochých hřbetů vystupují vyvýšeniny svědeckých vrchů např. Tabulky (332 m) s terasovými štěrky spodního pleistocénu. Svrchnopleistocénní štěrkopískové terasy tvoří plošinu na pravobřeží Divoké Orlice JV od Kostelce n. O. Plošinatý reliéf Rychnovského úvalu je pokryt mocnými pokryvy pleistocénních spraší a sprašových hlín. Na severním okraji Kostelce n. O. je jejich ložisko (mocnost do 15 m, Burda et al. 1999) těženo v cihelně Wienerberger. Na příhodném sprašovém substrátu se vyvinuly hnědozemě luvické, místy luvizemě s kvalitními zemědělskými půdami. V údolních nivách řek s toky v relativně přirozeném korytě se na nivních sedimentech vytvořily fluvizemě glejové, kde jsou zemědělské půdy s ohledem na obdělávání odvodněny. Již mimo hranice PIK vytváří údolní niva výrazný okrsek Orlické nivy. Klimaticky je území řazeno do mezoklimatického regionu T2 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami kolem 600 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 9–10 oC (tamtéž). Převažuje zemědělská krajina s ornou půdou, s městským osídlením a liniovou zelení podél vodních toků, patřící do bukodubového vegetačního stupně.

Historický vývoj PIK: Vymezená PIK Kostelecko zahrnuje město Kostelec n. O. s pozůstatky brownfields, těžební tvary cihelny a kontaminovaná místa skládek. S výraznějším rozvojem města je spojeno zavedení železnice od roku 1874 (žel. trať Týniště n. O. – Letohrad) se stanicí Kostelec n. O. na východním okraji města; později byla zřízena ještě zastávka Kostelec nad Orlicí město blíže centra. Rozvíjel se průmysl strojírenský a textilní. Významnou části města byla i kasárna, která vznikla v období 1. republiky. V období okupace je převzala německá armáda. Po válce zde působily útvary Československé a posléze České armády. V srpnu 1997 byla kasárna uzavřena. Cihelna na okraji Kostelce n. O. byla aktivní již koncem 50. let minulého století, kdy zde probíhaly záchranné archeologické výzkumy. V roce 1992 začala v cihelně působit firma Kinský, s.r.o, která funguje v současnosti jako výrobní závod firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Kostelecko

 

Číslo PIK

62

Typ PIK

vojenská sklářská

Název postindustriální krajiny

 

Kostelecko

Celková plocha PIK

7,50 km2

Počet indikačních případů PIK

6

Poloha v ČR                       Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, východní část

 Východočeské  tabule – jihovýchodní část Orlické tabule (podcelek Třebechovická tabule)

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

1 evidovaná sklárna, mimo databáze

část cihelny, kasárna, drobné industriální objekty

Využití ploch

 

zástavba 30 %, louky 10 %,

les 5 %

orná půda 50 %

cihelna 5%

Chemické zátěže

 

3 skládky

Poddolování a povrchová těžba

 

aktivní těžba pro cihelnu, vytěžené plochy

Antropogenní tvary reliéfu

 

montánní,

industriální

Průmyslová architektura

 

1 evidovaný objekt

Geografické souřadnice těžiště

 

N 50° 06' 37,8'',  E 15° 49' 40,0''

Stav PIK                aktivní cihelna s částečnou  skládkou, bývalá kasárna využita jako pobytové středisko MV i soukromé firmy

Poznámka     Data byla doplněna terénním průzkumem.

               

 

Současné problémy: Nejrozsáhlejší plochou, která byla řešena v Kostelci nad Orlicí, byl areál bývalých kasáren. O. Od 1. ledna 2001 v něm bylo otevřeno pobytové střediska patřící pod Správu uprchlických zařízení pro žadatele o mezinárodní ochranu s kapacitou 300 osob. Ke středisku patří komplex sedmi budov, které jsou přizpůsobeny pobytu i trávení volného času ubytovaných. Část areálu kasáren je využita pro různé firmy (např. Josef Morávek – stavebniny, Dostav s.r.o., Federál-Mogul Friction Products a.s.). Část území slouží jako sběrna surovin a sportovní areál – skatepark otevřen roku 2007). Průmyslové areály ve městě jsou dále využívány firmami např. u parku Kostelecká strojírna spol. s r. o., dřevoobráběcí stroje jsou vyráběny firmou Rojek a.s. v průmyslovém areálu na levém břehu Divoké Orlice naproti nádraží Kostelec n. O. – město. V případě těžby cihlářských surovin v cihelně Wienerberger je vzhledem ke kvalitě a množství zásob je schválena těžba na 20 let a ložisko dává předpoklad dlouhodobého těžení. Část areálu je využita jako skládka. V současné době jsou veškeré střety vyřešeny (Kopecký, et al., (2003). Problémem v zájmovém území je skládka TKO na S okraji PIK, která je situována na příkrém údolním svahu říčky Kněžny, skládka je nestabilní a byla postižena sesouváním. Je zde rovněž nebezpečí kontaminace podzemních v rámci CHOPAV Východočeská křída (Burda, et al., 1999).

 

Další informace:

http://www.kostelecno.cz/soubory/spm/CHARAKTERISTIKA_MESTA.pdf

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/kostelec.html

http://www.odmoravek.cz/obklady_dlazby_moravek_kostelec_historie.htm

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/1413.pdf          

                                                                                                                                                                                                                                               kk