Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Chlumínsko (PIK č. 70)

Poloha: PIK Chlumínsko se nachází ve středu území ohraničeného třemi městy – Mělníkem, Neratovicemi a Veltrusy, resp. Kralupy nad Vltavou, přesněji mezi obcemi Hostín u Vojkovic, Zálezlice, Chlumín a Dřínov. Krajina vznikla v souvislosti s povrchovou těžbou štěrkopísků a její tvář se vlivem rozšiřování dobývacího prostoru a rekultivací již opuštěných prostor stále mění.

Přírodní poměry:  Území PIK je součástí geomorfologického celku Středolabské tabule, který je charakterizován nížinnou až plochou pahorkatinnou oblastí, jejíž osu tvoří tok řeky Labe s rozsáhlou aluviální nivou. Území PIK v podstatě kopíruje okrsek Vojkovické roviny náležící podcelku Mělnické kotliny. V severní části území převládají fluviální akumulační tvary, v jižní části kryogenní erozně denudační tvary. Reliéf je tvořen plošinami, rovinami, kotlinami a nízkými říčními terasami kvartérního (střednopleistocenního) stáří. Z kvartérních sedimentů lze na severním území PIK rozlišit holocenní nivní sedimenty, ve střední části pak fluviální sedimenty středního pleistocénu. Z prvohorních hornin se na celém území vyskytují hrubé klastické sedimenty karbonu a spodního permu, jež jsou místně odkryté. Svrchnokřídové (turonské) slínovce, spongility a pískovce se nacházejí v povrchových výchozech. V regionu převládají černozemě modální, pelické a arenické. V severní části území pak arenické fluvizemě. Ve východní a západní části území se vyskytují také psefitické kambizemě. Klimaticky leží území ve velmi teplé oblasti chudé na srážky s průměrnými ročními srážkami kolem 550 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 10 oC, dřívější členění řadí oblast Vojkovic a Zálezlic do oblasti teplé. Reliéfem ovlivněné topoklima náleží průměrně vlhkému klimatu rovin s normální, v jižní části území až vysokou teplotní vodivostí. Fytogeograficky náleží celé území obvodu Českého termofytika s výskytem teplomilné vegetace s převažujícími nelesními fytocenózami a druhy submeridionální vegetační zóny. Při jemnějším členění lze přiřadit západní část PIK podokresu Slánské tabule (okres Středočeská tabule) a východní část Všetatskému Polabí (okres Střední Polabí). Severní nivní oblasti jsou zařazeny do 1. vegetačního stupně, zbytek území náleží 2. vegetačnímu stupni. V jihovýchodním cípu území se objevují podmáčené sníženiny 2. a 3. vegetačního stupně.

Historický vývoj PIK: Postindustriální krajina Chlumínsko se nachází v úrodné polabské nížině, ve starobylé sídelní oblasti osídlované podle archeologických nálezů již od neolitu. Četné archeologické nálezy pocházejí také z eneolitu (pozdní doby kamenné). Nejstarší písemná zpráva o obci Hostín se vztahuje k roku 1088. Nedaleká obec Vojkovice vznikla (1088) jako seskupení hospodářských dvorů a stavení okolo návsi, jejíž prostor je podnes dobře zachován. Roku 1622 byl Hostín prodán Lobkowitzům, v jejichž držení zůstal až do roku 1922, kdy byl v rámci pozemkové reformy jejich majetek rozparcelován a částečně rozprodán. V návaznosti na hlavní zdroj obživy obyvatelstva – zemědělství a hlavně sadařství, byl v roce 1858 založen ve Vojkovicích konzervárenský provoz (továrna na zeleninové konzervy Schuster), později mlékárna Schuster, mlýn Schuster, pekárna Schuster a cukrovar v nedalekých Úžicích. Po poklesu zaměstnanosti v zemědělství poskytly podniky pracovní příležitosti. V roce 1948 byly místní podniky znárodněny a připojeny k s. p. Fruta. S tím pak souvisel pokles počtu obyvatel v 50. a 60. letech 20. století, neboť po kolektivizaci zemědělství a zavedení nových strojních technologií, poklesl počet pracovníků v zemědělství a mnoho lidí odešlo za prací do měst. V obci Vojkovice byl pokles obyvatelstva zaznamenán až v 70. a 80. letech. V roce 2002 bylo území postihnuto povodní, jež nejhůře postihla obec Zálezlice. Tradiční je velkoplošná těžba štěrkopísků.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Chlumínsko

 

Číslo PIK

70

Typ PIK

těžební

Název postindustriální krajiny

 

Chlumínsko

Celková plocha PIK

7,07 km2

Počet indikačních případů PIK

3

Poloha v ČR                                     Středočeský kraj, okres Mělník, celek Středolabská tabule,

podcelek Mělnická kotlina, okrsek Vojkovická rovina

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

žádný evidovaný objekt, zjištěn chátrající zámek

 

Využití ploch

 

těžební plochy 15 %, les 5 %,

vodní plochy 10 %,

orná půda 60 %, zástavba 10 %

Chemické zátěže

 

1 komunální skládka, úložiště popílku

Poddolování

a povrchová: těžba

 

haldy, důsledky povrchové těžby štěrku, 5 dílčích aktivních lokalit těžby

Antropogenní tvary reliéfu

 

těžební, urbánní, industriální

Průmyslová architektura

 

žádný evidovaný objekt

Geografické souřadnice těžiště

 

N 50° 17' 35,3'', E 14° 25' 27,3''

Stav PIK       Rozsáhlá velká vodní plocha po bývalé a zčásti aktivní těžbě štěrkopísků, další drobné vodní plochy, suché části po zarůstají, předpokládané další rozšiřování těžby.

Poznámka    Rozšiřování těžby s předpokládaným využitím vytěžených ploch pro rekreaci.

             

 

Současné problémy: V současnosti jsou budovy bývalého zámku v Chlumíně nedostatečně využity. V obci Zálezlice jsou opuštěné objekty zemědělské výroby v areálu zemědělského podniku. Na území katastru Vojkovic, jižně a západně mimo PIK se nachází vytěžené ložisko štěrkopísků. V těžebním prostoru nedalekých Vojkovic až do roku 1998 zde Kaučuk Kralupy nad Vltavou ukládal popílek z provozu kotelen, následovaly technické a biologické rekultivace. Na vytěžené ložisko zasahuje ze sousedního katastru Hostín u Vojkovic rozsáhlé CHLÚ "Hostín I". Roku 2008 bylo vydáno povolení k ztrojnásobení plochy dobývacího prostoru Hostín s tím, že v horizontu do roku 2050 bude velikost dobývacího prostoru až 250 ha. V území je evidován záměr prostřednictvím účelové těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků v lokalitě Bukol v Zálezlicích vybudovat po vytěžení a uzavření pískovny jezero o rozloze přibližně 120 ha. Obce tento záměr podporují s výhledem na posílení ekologické stability krajiny a také zatraktivnění rekreační oblasti. Přeměna a rekultivace dobývacího prostoru by měla směřovat k přírodě sportovně rekreačnímu areálu Dolního Povltaví, který se stane integrální součástí kulturní krajiny a bude jedním z nejdůležitějších dlouhodobých přínosů pro trvale udržitelným rozvoj Dolního Povltaví.

 

Další informace:

http://www.obecvojkovice.cz/, http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlum%C3%ADn

http://www.hostinuvojkovic.cz/historie.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezdec_%28okres_M%C4%9Bln%C3%ADk%29

http://www.zalezlice.cz/

                                                                                                                                           en, jk