Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Hliněnsko (PIK č. 84)

Poloha: PIK Hliněnsko se nachází asi 5 kilometrů jižně od Děčína na katastrálním území obcí Hliněná, Borek u Děčína, Prosetín u Dobkovic a Malšovice v CHKO České Středohoří. Její vznik podmínilo ukládání komunálních odpadů do neobvykle vysoké prostorové koncentrace skládek. Do PIK patří také část obce Malšovice, kde se v současnosti nachází např. autovrakoviště.

Přírodní poměry: Území PIK je součástí geomorfologického celku České středohoří. V levobřežní části Veneřického středohoří leží i okrsek Ústecké středohoří s PIK Hliněnsko, jehož a nejvyšším bodem je vrchol Javorského vrchu ve výšce 616,7 m n. m. PIK se nachází na ečplénu v oblasti činných sesuvů na erozně denudačních svazích. Pouze kolem toku Labe, tedy na samém východním okraji oblasti se nachází čtvrtohorní holocenní nivní sedimenty. V celém území lze však najít i mezozoické křídové sedimenty na výchozech a jemně klastické spodně permské sedimenty. V území převládají kambizemě, při severním, resp. jižním okraji území se však vyskytují i pseudogleje. Klimaticky leží území v mírně teplé oblasti s průměrnými ročními srážkami kolem 650–700 mm při průměrné roční teplotě vzduchu kolem 8–9 oC, tedy náleží do oblasti teplé na východě a mírně teplé na západě. Reliéfem ovlivněné topoklima náleží průměrně vlhkému podloží vrchovin s normální vodivostí. Fytogeograficky náleží celé území obvodu Českomoravského mezofytika s výskytem vegetace temperátní zóny, opadavými lesy, poli a loukami v odlesněných územích. Přesnější zařazení oblasti je podokres Lovečkovické středohoří (okres Verneřické středohoří). Většina území náleží území k převážně středně živným stanovištím 3. vegetačního stupně.

Historický vývoj PIK: Krajina u Malšovic byla od pradávna osídlena zemědělským lidem. Slovanské obyvatelstvo zde v lesnaté krajině nedaleko labské přístupové cesty založilo hned několik osad. První zmínky o nich se objevují v dochovaných pramenech až v roce 1515 v souvislosti s prodejem děčínského panství. Podrobnější informace se váží k roku 1680, kdy se ve všech vesnicích děčínského panství vypuklo velké povstání selského lidu, jenž se tehdy vzepřel proti panské svévoli a neustálému zvyšování robotních povinností. Povstání bylo potlačeno, robotníci shromážděni na děčínském náměstí a museli pokleknout, prosit za odpuštění, slíbit hraběti Thunovi poslušnost a před jejich očima pak byli popraveni vůdci rebelie. V roce 1911 se Malšovice osamostatnily, stejně jako zbytek oblasti však zůstaly převážně zemědělské, bez průmyslu a dařilo se zde řemeslníkům. Podle sčítání z roku 1939 byla naprostá většina obyvatel německé národnosti. Ti byli po roce 1945 odsunuti a v následujícím roce byla obec, stejně jako ostatní pohraniční oblasti, postupně osídlena českými lidmi.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Hliněnsko

 

Číslo PIK

84

Typ PIK

rezidenční

Název postindustriální krajiny

 

Hliněnsko

Celková plocha PIK

7,22 km2

Počet indikačních případů PIK

10

Poloha v ČR                                                                     Ústecký kraj, okres Děčín, České středohoří

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

žádný evidovaný objekt

Využití ploch

 

zástavba 5 % 

louky 65 %

les 30 %

Chemické zátěže

 

10 komunálních a průmyslových skládek

Poddolování

 

stopy po povrchové těžbě kamene

Antropogenní tvary reliéfu

 

 

Průmyslová architektura

 

žádný evidovaný objekt

Geografické souřadnice těžiště

 

N 50° 43' 34,7'', E 14° 09' 05,3''

Stav PIK

nedořešená problematika budoucnosti četných skládek odpadu

Poznámka

               

 

Současné problémy: V současnosti je obec Malšovice úspěšnou žadatelkou o dotace. Proběhlo či probíhá několik projektů na ozelenění obce, budování pastevních areálů či výstavbu dětského hřiště. Většina skladek na území PIK vyžaduje naléhavě řešení.

 

Další informace:

http://www.malsovice.cz/

                                                                                                                                                   en