Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Běstovicko (PIK č. 101)

Poloha: Běstovice se nacházejí cca 2 km od města Chocně, které leží v západní části okresu Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji. Zájmové území postindustriální krajiny tvoří tři správní a administrativní jednotky – největší část území zaujímá obec Běstovice, dále obec Skořenice a severozápadní část město Choceň, podél ulice Na Bílé ve směru na Borohrádek. Širší regionální vazby území jsou především na Choceň (cca 2,5 km), Ústí nad Orlicí (cca 19 km), Kostelec nad Orlicí (cca 15 km), Borohrádek (cca 14 km), Vysoké Mýto (cca 11 km) nebo Pardubice (42 km). Komunikační osu zájmového území tvoří regionální silnice Litomyšl – Choceň – Týniště nad Orlicí a Běstovice – Kostelec nad Orlicí. Železniční spojení je zajištěno jednokolejnou elektrifikovanou tratí Choceň – Týniště nad Orlicí, v místě čistírny odpadních vod je vedena vlečka do obce.   

Přírodní poměry: Podle geomorfologického členění je řešené území součástí České tabule, subčásti Východočeské tabule. Jde o plochý úval, tvořený synklinálním uložením křídových vrstev, protažený ve směru severozápad–jihovýchod. Dno úvalu má nadmořskou výšku 290 m n. m., křídla úvalu se zvedají do výšek 340 m n. m. Morfologie krajiny je utvářena v závislosti na litologickém vývoji křídových hornin, na tektonických poměrech a míře mladší erozní činnosti. Ráz krajiny je určován jednotlivými tabulemi s mírnou erozivní činností toků, největší výškové rozdíly jsou při některých okrajích tabulí. Z geologického hlediska je území kolem řeky Tiché Orlice pokryto kvartérními a neogenními sedimenty. Svrchní kolektor je pak tvořen převážně fluviálními štěrkopísky. Těžba nerostných surovin není příliš významná. Nachází se zde jedno ložisko nerostných surovin v k. ú. Skořenice (rozloha 13,01 ha). Jde o ložiska štěrkopísků a cihlářské suroviny. Zájmovým územím protéká v katastru Běstovic řeka Tichá Orlice v jihozápadní části obce. Katastrem obce dále protéká Teplický potok včetně několika údolnicových svodnic. Ve východní části podél Teplického potoka se nacházejí vodní plochy – Horní a Dolní Vrchovina. Běstovice leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a do k. ú. Běstovice zasahuje Přírodní park "Orlice" a OP vodního zdroje 1. a 2. stupně Choceň. Záplavové území Q100 Tiché Orlice zasahuje do území obcí: Běstovice a Choceň. V zájmovém území se nachází dvě ekologické zátěže v podobě skládky (k. ú. Běstovice a k. ú. Skořenice). Klimaticky je zájmové území Staroměstska řazeno do mezoklimatického regionu MT7 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami kolem 800 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 7–8 oC (tamtéž). Převážná část zájmového území je pokryta hnědozeměmi modálními, resp. hnědozeměmi luvickými, zatímco v západní části převažují kambizemě na zahliněných písčitých substrátech, lehčí až středně těžké, se střední vodopropustností, středně záhřevné. V severní části území se pak vyskytují kambizemě, rendziny i fluvizemě na nivních uloženinách s příznivými vlhkostními poměry. Podle biogeografického členění ČR (Culek, et al., 1996), se zájmové území nachází na hranici bioregionu Svitavského a Třebechovického. Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika ve fytogeografickém Českomoravském mezihoří, podokrese Střední Poorličí. Potenciální přirozenou vegetací jsou podle Neuhäuslové, et.al. (1998) černýšové dubohabřiny.

Historický vývoj PIK: Obec Běstovice se nachází především na pravém a částečně levém břehu (osada Darebnice) řeky Tiché Orlice, patří k místům nejstaršího osídlení východních Čech. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1292. Obec je známá svými archeologickými nalezišti, které dokládají osídlení tohoto území již v pravěku. K nejstarším nálezům se řadí ojedinělé kamenné úštěpy z místní suroviny nebo vzácněji z pazourku, které jsou neklamnými stopami po lovcích, sběračích a rybářích ze střední doby kamenné (9.–6. tis. let př. n. l.). Významné osídlení území přineslo až obyvatelstvo mladší doby bronzové, které archeologové nazývají lužickou kulturou (12.–9. stol. př. n. l.). Hospodářská činnost v okolí obce je spojena s intenzivním zemědělstvím. Plochy kolem obce jsou zemědělsky obhospodařovány, ve východní části území se nachází pískovcový lom.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Běstovicko

 

Číslo PIK

101

Typ PIK

zemědělská průmyslová

Název postindustriální krajiny

 

Běstovicko

Celková plocha PIK

5,5882 km2

Počet indikačních případů PIK

5

Poloha v ČR               Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí, Česká tabule, celek Východočeská

                          tabule, podcelek, Orlická tabule, okrsek Třebechovická tabule, Choceňská tabule

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

žádný evidovaný objekt

Využití ploch

 

orná půda 70 %

intravilány 25 %

les 5 %

Chemické zátěže

 

5 skládek

Poddolování

 

žádná evidovaná lokalita

Antropogenní tvary reliéfu

 

kamenolom

Průmyslová architektura

 

žádný evidovaný objekt

Geografické souřadnice těžiště:

 

N 50° 01' 15,2'', E 16° 13' 21,2''

Stav PIK

zakonzervování, sanace, stále trvá průmyslová výroba hnojiv a krmiv

Poznámka

Oficiální data uložená v dostupných databázích ani zdaleka nepokrývají sledovaná témata. Bylo zapotřebí je doplnit terénním průzkumem.

               

 

Současné problémy: V řešeném území je lokalita zvaná „Na horním“ o rozloze 42 ha. Využití této lokality je určeno pro zemědělské účely jako orná půda, ve východní části se na rozloze 9,5 ha nachází pískovcový lom. Lom slouží jako k těžbě šterkopísku a štěrku o objemu 120 tis. t/rok. Těžbu zde provádí firma Prefa Plchovice, Choceň. V současné době dochází k postupnému ukončování těžby a sanování území. U lomu se nachází objekt bývalé cihelny, která zpracovávala materiál z lomu.  V lokalitě Vrchovina jsou na ploše 1,5 ha koncentrovány zemědělské podniky, na které zavazuje čistírna odpadních vod.  Současné zemědělské aktivity v území zajišťují dvě významné firmy – De Heus a.s. (vyrábí krmné směsi, premixy a koncentráty pro hospodářská zvířata – 100 zaměsnanců), firma Oseva Uni a.s., Choceň (osiva a travní směsi – 110 zaměstnanců) a AGRO a.s. (96 zaměsnanců). Plochy drobné a řemeslné výroby jsou v obci zastoupeny areálem bývalého Agrochemického podniku Choceň, kde nyní sídlí Správa a údržba silnic Pardubického kraje – cestmistrovství Běstovice, firma KOREKT DIPS, spol. s r.o. Brno (dopravní inženýrské pozemní stavby) a firma ŽPSV, a.s. (dopravní a pozemní stavitelství).

 

Další informace:

http://www.bestovice.cz/

http://www.deheus.cz/

http://www.betonserver.cz/zpsv-bestovice  

      ll