Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Hlinecko (PIK č. 56)

Poloha: Postindustriální krajina Hlinecko se nachází v jihovýchodní části okresu Chrudim, v Pardubickém kraji. Polohu určují komunikační vazby na větší sídelní celky v okolí – Chrudim (cca 25 km), Pardubice (cca 34 km), Havlíčkův Brod (cca 35 km), Polička (cca 22 km) a Žďár nad Sázavou (cca 20 km). Z významnějších center osídlení v regionu je nutno zmínit ještě jihozápadně ležící Žďírec nad Doubravou (cca 9 km) a Chotěboř (cca 16 km), severozápadně vzdálené Slatiňany (cca 20 km) a severovýchodně situovanou Skuteč (cca 10 km). Celé území tvoří správní a administrativní jednotka města Hlinska, včetně jeho místních částí – Blatno a Kouty.

Přírodní poměry: Území PIK Hlinecka z pohledu geomorfologického náleží do oblasti Českomoravská vrchovina. Severní část je tvořena celkem Železné hory, jižní část Hornosvrateckou vrchovinou, podcelkem Žďárské vrchy. Asi 500 m severovýchodně od města Hlinska se nacházejí rybníky s mokřady, které byly v roce 1990 vyhlášeny jako přírodní památka „Ratajské rybníky“ (rozloha PP je 11,31 ha). Centrální část území je z geologické stavby tvořena slabě metamorfovaným sedimentárně-magmatickým komplexem tzv. hlinecké zóny, která tvoří styčné území mezi vyvřelinami železnohorského plutonu na severozápadě a metamorfity svrateckého krystalinika. Hlinecká zóna je stratigraficky řazena do svrchního proterozoika až staršího paleozoika. Nejstarší je vítanovské souvrství v jižní části území PIKzastoupené albit-chloritickými a sericit-chloritickými břidlicemi až fylity, albit-epidotickými amfibolity a zelenými břidlicemi s aktinolitem. Mladší mrákotínské souvrství SV od Hlinska je zastoupeno břidličnatými grafitickými rohovci, ve svrchních částech s polohami světlých kvarcitů a kvarcitických fylitů, a kontaktně metamorfovanými grafitickými fylity. Nejmladší hlinsko-rychmburské souvrství vystupuje rovněž SV od Hlinska a je tvořeno kontaktně metamorfovanými fylitickými břidlicemi, rohovcovými drobami, drobovými rohovci a drobovými slepenci. Územím protéká řeka Chrudimka, v prostoru města se vlévá do Chrudimky pravostranný přítok Drachtinka a v Blatně Blatenský potok. V území se nacházejí tři nádrže na Drachtince, Ratajské rybníky a nádrže na Blatenském potoce. Klimaticky je zájmové území Hlinecka řazeno do mezoklimatického regionu MT2 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami kolem 800 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 5–6 oC (tamtéž). V zájmovém území jsou nejvíce zastoupeny kambizemě, pseudogleje, hnědozemě. Hlinecko patří z biogeografického hlediska do oblasti chudé hercynské květeny. Původně bukové a jedlobukové lesy téměř vymizely a byly nahrazeny smrkovými.

Historický vývoj PIK: Hlinecko patří mezi tradiční průmyslové oblasti. Velká ložiska kvalitní hrnčířské hlíny umožnila vzniknout hrnčířství, jehož počátky spadají do 15. století. Původně rozšířené hrnčířství, které zaniká v 19. století, nahradilo tradiční zpracování lnu, které posléze ve 20. století vystřídal textilní průmysl a zpracování kožešin, související s výstavbou a od roku 1871 provozem železnice. V průběhu druhé světové války vznikají nové podniky s netradiční výrobou. Výrazný rozvoj města nastal s rozvojem firmy ETA. Společnost byla založena v roce 1943 pod jménem ESA Janem Prošvicem. Tehdy firma vyráběla pouze elektrické žehličky. Po znárodnění byla firma začleněna do koncernu Elektro-Praga. Výroba se rozšířila o vysavače, které se staly hlavní součástí výroby. V roce 1996 se změnil název na ETA a.s. V roce 2001 se hlavním vlastníkem stala firma Plastkov spol. s.r.o. a výroba se rozšířila o doplňky pro automobilový průmysl, výlisky z plastických hmot. V roce 2005 byly vytvořeny dvě divize: Elektrospotřebiče a Plastkov-výroba komponentů.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Hlinecko

 

Číslo PIK

56

Typ PIK

strojírenská textilní těžební

Název postindustriální krajiny

 

Hlinecko

Celková plocha PIK

7,249 km2

Počet indikačních případů PIK

18

Poloha v ČR                          Pardubický kraj, okres Chrudim, Českomoravská vrchovina, severní část, celek Železné hory, podcelek Sečská vrchovina, okrsek Skutečská pahorkatina; jižní část celek  Hornosvratecká vrchovina, podcelek Žďárské vrchy

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

 

1 průmyslový areál

Využití ploch

 

intravilány 45 %

orná půda 35 %

louky 10 % 

les 10 %

Chemické zátěže

 

4 skládky

 

Poddolování

 

žádné

 

Antropogenní tvary reliéfu

 

urbánní, industriální, agrární

Průmyslová architektura

 

13 evidovaných objektů

Geografické souřadnice těžiště:

N 49° 45' 53,6'', E 15° 53' 59,8''

Stav PIK               zakonzervování, částečná

 revitalizace, rekultivace TKO Hamřík

Poznámka    Oficiální data uložená v dostupných databázích ani zdaleka nepokrývají sledovaná témata. Bylo zapotřebí je doplnit terénním průzkumem.

               

 

Současné problémy: Ve vymezeném území se nacházejí dvě významné průmyslové plochy – v severozápadní části města území o rozloze 73,5 ha a v severovýchodní části města o rozloze 14,9 ha. Hlinsko je charakterizováno jako průmyslové město s tradicí elektrotechnického, potravinářského a textilního odvětví. Průmyslový areál v severozápadní části města se nachází podél železniční trati č. 238 (Pardubice – Havlíčkův Brod) a je vymezen hlavními ulicemi Nádražní, Rváčovská a Srnská. V tomto areálu působí např. firma SAVE CZ s.r.o., dále je zde na ulici Třebízského situován areál firem TZP, a.s. Hlinsko, Zdar, a.s. Žďár nad Sázavou, pobočka Hlinsko nebo MiRa chairs, s.r.o. V areálu za nádražím jsou situovány uhelné sklady – Uhelné sklady Hlinsko – Ladislav Uchytil. Zemědělská živočišná výroba – drůbežárna se nachází mezi Rváčovskou a Srnskou ulicí.  Jde o areál společnosti CEREA u Srnské ulice a areál Zemědělského střediska Hlinsko – odbytové středisko. Směrem na Srní se po levé straně nachází skládka tuhého komunálního odpadu Hamřík (rozloha 5,6 ha). V současné době již nepoužívaná skládka, která by měla v roce 2012 projít rekultivací. Za skládkou u obce Srní se nachází zatopený lom o maximální hloubce kolem 30 metrů, kde se dříve těžila šedomodrá žula. Dnes je v soukromém vlastnictví a slouží k rekreačnímu potápění. Severovýchodnímu průmyslovému areálu podél ulice Poličská dominuje výroba firmy ETA a.s. Průmyslový areál je stabilizovaný, bez dalších prostorových nároků na rozvoj; v tomto areálu působí dále firmy ETA Filter, s.r.o. (vývoj, výroba a prodej filtračních systémů vzduchu), Backer Elektro CZ s.r.o. (výroba topných těles) a MEGATECH Industries Hlinsko, s.r.o. Mimo jiné se zde nachází areál teplárny, které zásobuje sídliště Rataje. Západní část areálu tvoří Základní škola Ležáků se sportovním areálem a autoservis soukromé firmy Autoopravna Milan Vamberský.         

 

Další informace:

http://www.hlinsko.cz/, http://eta.cz/, http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=2987  

                                                                                                                                                   ll