Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Koněprusko (PIK č. 60)

Poloha: Základem pro vymezení této oblasti byly dvě lokality současné dosud aktivní povrchové těžby vápence, které byly převzaty z databáze CORINE LC. Nacházejí se u obce Koněprusy na okrese Beroun, přibližně 6 km jižně od Berouna. První lokalita se nalézá zhruba 1 km jižně od Koněprus a je představována areálem rozsáhlého aktivního vápencového velkolomu „Čertovy schody“ o rozloze 133 hektarů. Druhá lokalita se nalézá přibližně 2,5 km jihovýchodně od Koněprus a sestává ze dvou územně souvisejících částí. První část je představována areálem dosud aktivního vápencového lomu na Plešivci, druhá pak areálem již uzavřeného vápencového lomu Homolák. Areály obou těchto lomů spolu tvoří jeden územní celek o celkové rozloze 27 hektarů. Vzájemná vzdálenost lokality lom Čertovy schody a lokality lom na Plešivci – lom Homolák je menší než 1 km (cca 800 metrů), proto byly při počítačovém vymezování postindustriálních krajin tyto dvě lokality spojeny v jeden celek. Takto vznikla územní jednotka (PIK) č. 60 o celkové rozloze 9,815 km2 a tímto způsobem přesáhla minimální hranici 5 km2 stanovenou pro vymezení postindustriální krajiny. Vzhledem k tomu, že tato jednotka byla vymezena na základě lokalit plošně převažující současné dosud stále aktivní povrchové těžby vápenců, nejde stále o pravou postindustriální krajinu po celé její ploše.

Přírodní poměry: Z geomorfologického hlediska se vymezená oblast nachází v Karlštejnské vrchovině (podcelek), která je součástí Hořovické pahorkatiny (celek), patřící do Brdské geomorfologické oblasti. Oblast se nalézá v povodí řeky Berounky, a to v povodích jejích dvou pravostranných přítoků Litavky a Svinařského potoka, na rozvodí Suchomastského potoka (pravostranný přítok Litavky) a Stříbrného potoka (levostranný přítok Svinařského potoka). Z klimatického hlediska se Koněprusko nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT11 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007). Průměrné roční srážky se pohybují kolem 550 mm a průměrná roční teplota vzduchu je zde 7 až 8 °C (tamtéž). Půdní pokryv je tvořen převážně rendzinami, vzniklými ze zvětralin vápencových hornin. Koněprusko se nalézá v bukovodubovém vegetačním stupni a z fytogeografického hlediska spadá do fytogeografického obvodu České termofytikum a fytogeografického okresu Český kras.

Současné problémy: Ve vymezené oblasti se nachází pouze několik drobných postindustriálních lokalit představovaných starými menšími vápencovými lomy a lůmky, které jsou vytěžené, uzavřené a opuštěné většinou již desítky let. Jde např. o Houbův lom, lom Kobyla, Červený lom aj. Tyto opuštěné lomy postupně zarůstají vegetací a prodělávají tak proces přirozené renaturalizace. Lomy představují významné geologické, geomorfologické, krasové, archeologické a paleontologické lokality, známé především bohatým výskytem a nálezy prvohorní fauny (trilobiti aj.), ale také nálezy archeologickými a výskytem třetihorní (neogén) a čtvrtohorní (poslední doba ledová a meziledová) fauny ve výplních krasových dutin a v jeskyních. Lom Kobyla s unikátní stepní a lesostepní vegetací byl v roce 1967 vyhlášen zvláště chráněným územím v kategorii přírodní rezervace.

Důvodem vymezení této jednotky jako postindustriální krajiny na základě lokalit dosud aktivní těžby (lom Čertovy schody a lom na Plešivci) vyplývá z použití databáze CORINE LC. Ta zahrnuje také tzv. oblasti současné těžby surovin, a nejen oblasti, kde byla těžba již ukončena. V tomto případě databáze tedy nevystihuje přesně skutečnou aktuální situaci v PIK č. 60. Jde o prostory lomů Čertovy schody a na Plešivci, kde stále probíhá aktivní těžba.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Koněprusko

 

 

Číslo PIK

60

Typ PIK

těžební

Název postindustriální krajiny

 

Koněprusko

Celková plocha PIK

9,815 km2

Počet indikačních případů PIK

3

Poloha v ČR                 Středočeský kraj, okres Beroun, Brdská geomorfologická oblast (celek

Hořovická pahorkatina, podcelek Karlštejnská vrchovina)

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

není evidován žádný objekt

Využití ploch

 

les 44 % 

orná půda 28 %

těžební plochy 16 %

louky 10 %

zástavba 2 %

Chemické zátěže

 

2 komunální a průmyslové skládky

Poddolování

a povrchová těžba:

 

roztěžená území většího rozsahu, početná drobná místa po těžbě vápence

Antropogenní tvary reliéfu

 

montánní, agrární, urbánní

Průmyslová architektura

 

1 evidovaný objekt

Geografické souřadnice těžiště

 

N 49° 54' 41'', E 14° 04' 00''

Stav PIK

Dva aktivní vápencové lomy, z toho jeden značně rozsáhlý (133 ha). Několik starých vápencových malých lomů a drobných lůmků opuštěných většinou již desítky let a postupně zarůstajících vegetací.

Poznámka               Dominantou krajiny je aktivní vápencový velkolom Čertovy schody.

               

 

Další informace:

http://www.geology.cz

http://jeskyne.cesky-kras.cz

 

    so