Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Otovicko (PIK č. 68)

Poloha: PIK Otovicko se nachází v severozápadních Čechách, a to v bezprostřední blízkosti krajského města Karlovy Vary (na jeho severním okraji). Sledované území téměř navazuje na rozsáhlou PIK 38 Sokolovsko. Oblast PIK byla vymezena ze dvou důvodů: prvním je území poznamenané těžbou kaolínu (severní část PIK), které je již zčásti zrekultivované; druhým pak vysoká koncentrace průmyslových areálů v jižní části území.

Přírodní poměry: Území Otovicka leží na styku dvou klimatických oblastí – do severní části zasahuje výběžek mírně teplé oblasti (ze Sokolovské pánve), jižní část směrem ke Karlovým Varům a toku řeky Ohře již spadá do oblasti chladné (srážky do 700 mm/rok, Ta do 6–7 °C). PIK Otovicko je nejvýchodnější částí Sokolovské pánve, která je zde uzavřena Krušnými a Doupovskými horami. Geologický podklad tvoří hlavně neogenní a kvartérní písky a štěrky. V půdním pokryvu převládají pelické pseudogleje. Z hlediska potenciální přirozené vegetace leží Otovicko na styku dvou oblastí – dubohabřin (jižní část) a acidofilních doubrav, fytogeograficky je součástí Českomoravského mezofytika. Ve vymezené PIK, ani v nejbližším okolí se nenacházejí chráněná území. Krajina je ale pokryta pestrou mozaikou ploch lesa, trvalých travních porostů, vodních ploch či těžebních lokalit.

Historický vývoj PIK: Samotné území PIK netvoří jen obec Otovice, ale i část sousední obce Dalovice a – velmi okrajově – i místní část Karlových Varů – Bohatice. V 15. století se ve vztahu ke Karlovarsku hovoří o druhé německé kolonizaci. Rozvoj obce a okolí však zásadně pozměnil až nález uhlí a s ním související nálezy kaolinu. První uhelný důl byl v provozu od pol. 19. století, na počátku 20. století zde těžba uhlí výrazně dominovala nad dobýváním kaolinu (pouze jediný kaolinový důl – Excelsior). V oblasti byla tehdy značná převaha německého obyvatelstva, což se změnilo po druhé světové válce. Tradiční zakládání zemědělských družstev dosídlenci zde doprovodila výstavba velké panelárny v r. 1957. Z obce se stává „průmyslová zóna“, neboť zde byly budovány rozsáhlé skladové a výrobní areály. Současně však došlo k úbytku obyvatel, což mj. znamenalo uzavření školy a v r. 1976 se Otovice staly součástí Karlových Varů (obdobně Dalovice).

Současné problémy: Na základě terénního šetření v srpnu 2011 lze konstatovat, že vymezené území PIK není ryze postindustriální, nýbrž stále jde o oblast s aktivní průmyslovou činností. To se týká zejména jižní části území okolo silnice Karlovy Vary–Dalovice–Sadov. Zde se nachází přibližně 10 průmyslových areálů v různém technickém stavu. Plošně nejrozsáhlejší je areál bývalé panelárny, který je v současnosti je sídlem značného počtu firem, mj. i z oblasti stavební výroby (např. Intermont KV, vzniklý z bývalého podniku Stavebně průmyslová výroba Otovice). Výrobní areály směrem na Sadov jsou využívány především jako logistické (skladové) prostory.

Druhá významnější koncentrace průmyslových areálů je situována jižně od Otovic a bezprostředně navazuje na samotnou obec. Zde jsou zastoupeny servisní služby (středisko Správy a údržby silnic), ale rovněž průmyslová výroba – jeden ze závodů zde má firma Sedlecký kaolin, mezi významné zaměstnavatele patří i firma Kalibra Nova, jejíž nový areál vznikl přímo v Otovicích.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Otovicko

 

Číslo PIK

68

Typ PIK

těžebně stavební

Název postindustriální krajiny

 

Otovicko

Celková plocha PIK

7,00 km2

Počet indikačních případů PIK

4

Poloha v ČR

Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary, východní cíp Sokolovské pánve (ze severu a jihu omezeno Krušnými, resp. Doupovskými, horami), Karlovarská aglomerace

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

panelárna

Využití ploch

 

zástavba 17 %

les 20 %

louka 52 %

orná p. 7 %

těžební p. 3 %

vodní p. 1 %

Chemické zátěže

 

2 evidované skládky, další skládky u silnice do KV

Poddolování

 

střední část území, ale spíše neznatelné

Antropogenní tvary reliéfu

 

lomy, haldy

Průmyslová architektura

 

1 evidovaný objekt, dále areál panelárny

Geografické souřadnice těžiště

 

N 50° 15' 41,8'', E 12° 52' 06,6''

Stav PIK

suburbanizace, konverze na jiné aktivity, aktivní průmysl, těžba

Poznámka

Území lze označit za průmyslově-těžební krajinu, nikoli však celou za postindustriální.

               

 

Významným prvkem v území PIK jsou i objekty a prostory související s těžbou kaolinu. Jako poddolovaný je zde uváděn celý prostor mezi Otovicemi (včetně obce) na jihu a souvislou hranicí lesa severně od obce. V terénu jsou patrné především dřívější lomové jámy, z nichž je velká část zatopena a využívána mj. k rekreaci – jako příklad může sloužit přírodní koupaliště západně od Otovic. Větší koncentrace těchto jam leží severozápadně od obce, okrajově sem zasahuje již rekultivovaná část lomu u Sadova, včetně stále funkční plavírny (severovýchodní okraj PIK). Jediným aktivním dobývacím prostorem je dnes lomová jáma nazývaná Katzenholz, která se nachází SSZ směrem poblíž silnice na Nivy. Jde o poměrně rozsáhlý dobývací prostor, z něhož pocházejí tzv. papírenské kaoliny a který provozuje již zmiňovaná společnost Sedlecký kaolin.

Celé území PIK lze považovat za rozvojové z více důvodů. Jedním z nich je pestrá struktura ekonomických subjektů, jiným např. geografická poloha Otovicka v zázemí Karlových Varů, které fungují jako centrum služeb, resp. dojížďky do zaměstnání. Opačně pak Otovice slouží jako lokalita nové bytové výstavby, což pomáhá k růstu počtu obyvatel, a tedy i k jeho určité stabilizaci.

 

tk