Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Turnovsko (PIK č. 81)

Poloha: Turnovská PIK zaujímá úsek údolí řeky Jizery v prostoru s urbanizovanou zónou vlastního města Turnova od návrší u obce Bělá na severovýchodě po průmyslovou zónu u Přepeř na jihozápadě. Zahrnuje prakticky celou zástavbu Turnova, části předměstí Daliměřice a Hrubý Rohozec, téměř celou zástavbu obcí Bělá a Přepeře. PIK vznikla v souvislosti s předchozí průmyslovou a komunikační činností.

Přírodní poměry: PIK Turnovsko je přibližně 6 km dlouhý úsek údolí řeky Jizery, přibližně v jeho středu přitéká od východu řeka Libuňka. Z orografického hlediska se PIK nachází na území Jičínské pahorkatiny, jež je součástí České tabule (Czudek, ed., 1973), zde zastoupené Turnovskou pahorkatinou. Geologický podklad tvoří druhohorní křídové souvrství s křemennými kvádrovými pískovci, slínovci s jílovci (Tíma, red., 1998). Ta jsou hojně překryta zejména sprašemi a úpatními svahovinami. Místy jsou zachovány zbytky pleistocenních teras. V údolní nivě Jizery (u Přepeře téměř 3 km široké) a Libuňky se uložily fluviální písčité hlíny. Členitý reliéf (max. cca 345 m n. m.) je typický pro údolí Jizery severně od ohybu Jizery pod městským centrem s výraznými příkrými svahy. Ohybem vstupuje Jizera do převážně pahorkatinného reliéfu severního okraje České tabule s širokou nivou (cca 240 m n. m.) mezi mírnými svahy.  Klimaticky je zájmové území Turnovska řazeno do přechodu mezi mezoklimatickými regiony T2 a MT7 (podle metodiky E. Quitta, Atlas podnebí Česka, 2007) s průměrnými ročními srážkami do 800 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 9 oC (tamtéž). Půdní pokryv tvoří luvizemě a hnědozemě, příp. pseudogleje na spraších a hlinitých koluviích, pískovce představují matečnou horninu pro arenické kambizemě, kryptopodzoly a podzoly. Nivu Jizery a jejích přítoků pokrývají fluvizemě. Vzácné lesní porosty reprezentují sekundární segmenty listnatých příměstských lesů v urbanizované zóně Turnova na severu. Louky jsou kulturní a z větší části v nivě Jizery.

Historický vývoj PIK: Postindustriální krajina Turnovsko je geneticky spjatá s koncentrací registrovaných brownfields, chemických zátěží a existencí několika průmyslových zón s rezervami v intenzitě využívání. Stopy průmyslových a doprovodných aktivit jsou rozmístěny v západním předměstí Turnova zejména v prostoru pravobřežní nivy Jizery, počínaje bezprostředním sousedství historického centra. Průmyslové podniky byly zakládány ve druhé polovině 19. století v návaznosti na dřívější řemeslné tradice (broušení drahokamů, imitace drahokamů, bižuterie, sklářství) a železniční spojení (uzel čtyř tratí). Průmyslová výroba dosáhla vrcholu v první polovině 20. století. Industriální období reprezentují objekty potravinářské produkce (pivovar, mlýn, jatka), sklárny (brusírny), textilní výroba (tkalcovna, motouzárna), rozsáhlé seřaďovací nádraží (od 1858) s odbočkami do průmyslové zóny s množstvím dílenských objektů, vlastní dopravní objekty (mosty). Komunální zástavba, zejména objekty na hlavním náměstí Českého ráje, jsou rovněž symboly předchozí, a nakonec i současné průmyslové prosperity města. Rozsáhlé Rývovy a Metelkovy sady z období maxima průmyslové prosperity rovněž patří do industriálního dědictví. Pro zásobování průmyslového města vzniky v sousedství zemědělské podniky příměstského charakteru zajišťující výrobu masa, zeleniny a nápojů. Socialistické období průmyslového rozvoje charakterizuje rozsáhlá velkobloková panelová sídlištní výstavba, soustředěné objekty služeb výrazně ovlivňující ráz města Turnova.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Turnovsko

 

Číslo PIK

81

Typ PIK

sklářská textilně potravinářská

Název postindustriální krajiny

 

Turnovsko

Celková plocha PIK

10,91 km2

Počet indikačních případů PIK

11

Poloha v ČR           Liberecký kraj, okres Semily, Česká tabule (Jičínská pahorkatina, Turnovská pahorkatina), Euroregion Neisse – Nisa – Nysa, Mikroregion Jizera, Turistický region Český ráj

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields:

textilka, sklady, statek, pivovar

(4 evidované objekty)

Využití ploch

 

zástavba 40 % 

louky 20 %

les 5 %

orná půda 35 %

Chemické zátěže

 

komunální a průmyslové skládky – 5

Poddolování

a povrchová těžba

 

žádné

Antropogenní tvary reliéfu

 

urbánní, industriální

Průmyslová architektura

 

9 evidovaných objektů

Geografické souřadnice těžiště

 

 

N 50° 35' 13,0'', E 15° 08' 39,6''

Stav PIK

Koncentrace objektů průmyslového dědictví, jak původní objekty vlastní průmyslové výroby, tak dopravní stavby, reprezentativní budovy správy, finančnictví, školství, kultury, parky, sídlištní objekty socialistického období, prosperita zachována

Poznámka:  Geodatabáze s indikátory PIK jsou neúplné, vč. nepřesností v datech CORINE LC.

               

 

Současné problémy: Postindustriální krajina Turnovsko je reprezentována jak objekty průmyslového dědictví, tak průmyslovou tradicí promítnutou do odborného školství, městského urbanismu a rovněž do pokračující průmyslové výroby jak v tradičních oborech, tak v nových provozech. Patří tak mezi postindustriální krajiny s pokračující průmyslovou výrobou. Mimo provoz jsou objekty živočišné výroby (Bělá). Využití objektů kolísá od odstavení výroby a nabídce k prodeji, po různé formy konverze. Řada objektů je využívána pro skladování. V několika případech zůstala zachována sklářská a textilní výroba, produkce piva (Beran, Valchářová, 2007). K průmyslovému dědictví patří i umělecko-průmyslové školství zaměřené především na šperkařství a kovářství, disponující nadnárodní pověstí. Zvláštností je železniční nádraží, nadměrné pro současné potřeby s množstvím zanedbaných (architektonicky a technicky zajímavých) objektů. V původních i nových objektech funguje široké spektrum uživatelů (dopravní logistika, ČSAD, DAF, Preciosa, Dias, Sklostroj, Polpur, Dioptra, Granát, Trima, Kamax, slévárna, Šroubárna, Grupo Antolin, Ontex, Juta, Jelínek Dřevovýroba a další). Území PIK disponuje značným turistickým potenciálem (městské památky, atraktivní vzhled, okolní CHKO Český ráj, Geopark UNESCO), jehož součástí se vhodně mohou stát bývalé i fungující průmyslové podniky (lokální produkty – pivo, šperky, nábytek, sklo), významnou pozoruhodností jsou historické objekty železniční dopravní infrastruktury. Objektům a plochám průmyslového dědictví hrozí nejčastěji konverze a necitlivá přestavba v relativně dobře ekonomicky prosperujícím území, spíše než fyzické odstranění. V tomto směru výjimkou však mohou být železniční objekty za nádražím.

 

Další informace:

http://www.turnov.cz/, http://www.infocentrum-turnov.cz/, http:// www.muzeum-turnov.cz,                                                                                                                                               jk