Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Lokalita Zákupsko (PIK č. 83)

Poloha: Zákupská PIK zaujímá úsek údolí řeky Svitavy, pravostranného přítoku Ploučnice o šířce max. cca 1 km a délce 3 km v prostoru mezi urbanizovanou zónou vlastního města včetně na jihu po průmyslovou zónu tzv. Nových Zákup na severu. Nachází se v členité krajině s výraznou vulkanickou elevací Kamenického kopce (původně 466 m, těžbou snížen na 440 m) za východním okrajem území PIK. Je položena cca 8 km východně od okresního města Česká Lípa a 7 km severozápadně od Mimoně.  Vznikla v souvislosti s předchozí průmyslovou a vojenskou výcvikovou činností, doplňovanou koncentrovanou zemědělskou živočišnou výrobou.

Přírodní poměry: PIK Zákupska je reprezentována výrazným údolím řeky Svitavy severně od Zákup a také ve vlastním městě až po jeho jižní okraj zástavby. Z orografického hlediska se PIK nachází na území Ralské pahorkatiny, jež je součástí České tabule (Czudek, ed., 1973), zde zastoupené Ralskou pahorkatinou. Geologický podklad tvoří druhohorní křídové sedimentární souvrství s pískovci a vápnitými jílovci (Klein, red., 1991, Klein, red., 1998). Sedimentární souvrství jsou východně od toku Svitavy na území PIK protnuta mladšími terciérními čedičovými vulkanickými tělesy selektivně vypreparovanými z původního sedimentárního okolí. Hojné jsou kvartérní pokryvy zastoupené jak sprašemi na úpatních úsecích západního svahu údolí, tak kamenitými svahovinami na površích pod vulkanickými útvary.  V údolní nivě Svitavy (pod Zákupy až 500 m široké) se uložily fluviální písčité hlíny. Členitý reliéf asymetrického údolí severně od Zákup vykazuje příkré svahy z východu, mírné v západním křídle. V prostoru města a pod ním se údolí Svitavy rozevírá do široké nivy (cca 260 m n. m.). Klimaticky je zájmové území Zákupska řazeno do přechodu mezi mezoklimatickými regiony MT7 a MT11 (srážky do 650 mm/rok při Ta do 8 oC). Půdní pokryv odpovídá přírodním podmínkám s převahou (místy arenických) luvizemí a kambizemí na křídových substrátech, zatímco spraše a hlinitá koluvia představují matečnou horninu pro luvizemě a pseudogleje. Vulkanity nesou mezo- až eutrofní, silně kamenité kambizemě. Nivu Svitavy a jejích přítoků pokrývají glejové fluvizemě a gleje. Lesní porosty reprezentují sekundární smrčiny, místy zachovalé segmenty listnatých lesů. Louky jsou kulturní.

Historický vývoj PIK: Postindustriální krajina Zákupska je geneticky spjatá s dlouhodobou vojenskou přítomností a dřívější textilní výrobou.  Stopy průmyslových a doprovodných aktivit jsou rozmístěny jak v historickém centru města Zákup (v sousedství hlavního náměstí a v jeho jižním okolí, tak podél řeky Svitavy od zámku k městskému jádru.  Industriální období začalo založením kartounky J. J. Leitenbergera v roce 1788 v části nazvané Nové Zákup a vedlo k výstavbě satelitního sídla v sousedství klasicistního zámku majitelů textilky. Textilka (budova z roku 1862) prodělala četné výrobní a účelové změny (cukrovar v letech 1880–1889, lesnická škola od roku 1904 a později kasárna – viz Beran, Valchářová, 2007). K provozům byla přistavěna železniční vlečka. Vojenská přítomnost dosáhla kvalitativního vrcholu zřízením 71. výsadkářského praporu čs. armády a výcvikového tábora Zákupy v roce 1947 (do roku 1952). V roce 1968 byla obsazena Sovětskou armádou až do jejího odchodu v roce 1991. Tehdy byly provedeny přestavby objektů, které ztratily historický charakter, a klasicistní zámek se dostal do havarijního stavu. Vedle něj vyrostlo sídliště pro rodiny důstojníků a administrativy, dnes z velké části rovněž nevyužívané. Přiléhající průmyslový areál (původně park vojenské techniky) se dočkal výrazné revitalizace příchodem společnosti IAC Group Czech – International Automotive Components, výrobce autosoučástek. Tato společnost nyní obhospodařuje většinu areálu a provedla v něm výstavbu nových objektů.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Zákupsko

 

Číslo PIK

83

Typ PIK

textilní rezidenční vojenská

Název postindustriální krajiny

 

Zákupsko

Celková plocha PIK

5,32 km2

Počet indikačních případů PIK

8

Poloha v ČR         Liberecký kraj, okres Česká Lípa, Česká tabule (Ralská pahorkatina, Dokeská pahorkatina), Euroregion Nisa, Svazek obcí Libereckého kraje, Mikroregion Podralsko

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields:

textilka

(2 evidované objekty)

Využití ploch:

zástavba 15 % 

louky 5 %

les 30 %

orná půda 50 %

Chemické zátěže:

komunální a průmyslové skládky – 5

Poddolování

a povrchová těžba

 

žádné

Antropogenní tvary reliéfu

 

urbánní, militární

Průmyslová architektura

 

3 evidované objekty

Geografické souřadnice těžiště

 

N 50° 41' 36,5'', E 14° 39' 03,6''

Stav PIK

Území vykazuje opakované změny hospodářské orientace, dlouhodobá vojenská přítomnost zrušena, konverze části služebních a obytných objektů neproběhla, etablována nová výrobní odvětví.

Poznámka: V geodatabázi CORINE LC je do průmyslového areálu chybně zařazen zemědělský podnik (Velkovýkrmny Zákupy) uprostřed mezi Zákupy a Novými Zákupy.

               

 

Současné problémy: Území PIK Zákupska není klasickým postindustriálním územím, ačkoliv průmyslové aktivity zde v minulosti měly značný význam při formování současného vzhledu krajiny. Průmyslová výroba byla etablována v historickém centru a v jeho bezprostředním sousedství spíše v drobných provozech. Rozhodující význam však měla v části Nové Zákupy, jejíž založení a dlouholetá existence s bývalou průmyslovou činností souvisela. Významově ji však nahradila přítomnost vojsk. Po vojácích zůstaly zničené objekty v areálu bývalých kasáren, řada problematických objektů střelnice, částečně opuštěné obytné, kulturní, stravovací a servisní objekty – vesměs v části Nové Zákupy a v jejich sousedství. Zahraniční investor rozhodující většinu areálu revitalizoval pro svoje potřeby. Ve vlastním městském centru zůstala zachována na náměstí Svobody papírenská výroba (PVO, s.r.o., výroba karnevalového zboží), zbylé výrobní prostory nejsou adekvátně využity. Bývalá koželužna jižně od centra (později „hadrárna“ n.p. Retex, výroba netkaných textilií, do roku 2004) je zčásti využita jako stolárna a sídlo firmy Masterwood, s.r.o. Další drobné industriální objekty zůstávají mimo využití (Carborundum, Electrite aj.). Zákupsko má vysoký turistický potenciál (zámek aj.). PIK má dobré dopravní spojení (železnice od roku 1883), kvalitní silnice však prochází přímo památkovou zónou v bezprostředním okolí zámku. Komerční objekty jsou za hranicí PIK u výpadovky na Českou Lípu.

 

Další informace: http://www.zakupy.cz/web, http://www.zamek-zakupy.cz           

                 jk