Zadavatel projektu: Jméno příjmení

Jiřetínsko (PIK č. 91)

Poloha: Jiřetínská PIK se nachází 3 kilometry jihozápadně od Varnsdorfu. Jižní polovinou zasahuje do CHKO Lužické hory. Krajina byla ovlivněna těžbou stříbrných rud.

Přírodní poměry:  Území PIK je součástí geomorfologického celku Šluknovská pahorkatina, resp. jednoho ze dvou okrsků, kterým je zde Rumburská pahorkatina s nejvyšším vrcholem Vlčí hora 580,6 m n. m. Na území PIK Jiřetínsko dochází ke střetu biotických a amfibol-biotických monzogranitů až granodioritů a trondhjemitů s jemnou zrnitostí převažujících na severu PIK s křemennými a arkózovitými pískovci, dílem jílovitými či vápnitými, dominantními na jihu. Objevují se i třetihorní vulkanické trachybazalty, trachyandezity, trachyty a intruzivní trachytické brekcie. Sedimenty jsou zde převážně spodně miocenní, tvořené terestrickými sladkovodními usazeninami. Na území Jiřetínské PIK zasahovalo kvartérní kontinentální zalednění, s čímž souvisí i tvary reliéfu. Na plošině ečplénu, popř. na erozně-denudačních svazích se místy vyskytují balvanová moře. Území je pokryto kambizeměmi modálními mezobazickými až dystrickými vzniklými převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin. Na severozápad území pronikají pseudogleje vyvinuté v sezónně podmáčeném terénu převážně z polygenetických hlín. Klimaticky leží území v mírně teplé oblasti s průměrnými ročními srážkami kolem 1000 mm při průměrné roční teplotě vzduchu do 7–8 oC. Reliéfem ovlivněné topoklima náleží průměrně vlhkému podloží pahorkatin s normální teplotní vodivostí. Jižní okraj území zasahuje částečně do klimatu vrchovin s průměrně vlhkým podložím a normální teplotní vodivostí. Fytogeograficky náleží celé území obvodu Českomoravského mezofytika s výskytem vegetace temperátní zóny, opadavými lesy, poli a loukami v odlesněných územích. Přesnější zařazení oblasti je styk podokresu Žitavská kotlina (okres Lužická kotlina) a okresů Šluknovská pahorkatina a Lužické hory. Sever náleží území k převážně vápnitým stanovištím 4. vegetačního stupně, jih území pak k podmáčeným převážně kyselým stanovištím 4. vegetačního stupně. Současný typ krajiny je lesně-polně-luční se sídly na mírně teplých pahorkatinách, opět jižní cíp území je pak lučně-lesní krajinou mírně chladných vrchovin.

Historický vývoj PIK: Nejstaršími doklady o sídlení v PIK Jiřetínsko jsou středověké sklárny. Nejbližší sklárny jsou datované do konce 13. století. Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 jako hornické městečko na základě objevu ložiska stříbrných rud. Již v roce 1539 zde byla otevřena první štola sv. Kryštofa. Městečko bylo vyměřeno do pravidelného šachovnicového půdorysu západně od staré lipské cesty. Obec původně obývali německy mluvící horníci, kteří do Čech přišli po ukončení těžby stříbra z Žitavských hor. Na konci 16. století byl v obci založen plátenický a krejčovský cech, později i ševcovský a pekařský. V té době se již ukazovalo, že rudná ložiska nemohou být hlavním zdrojem obživy obyvatel města. Koncem 18. století tak vzniká textilní průmysl. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhl Jiřetín pod Jedlovou v roce 1880. Na počátku 20. století byla založena továrna na broušení a leštění polodrahokamů, která v období mezi válkami zaměstnávala až 300 lidí. V roce 1909 byla do obce zavedena elektřina, o pět let později byl vybudován vodovod. V roce 1934 byla pro veřejnost otevřena štola sv. Jana Evangelisty. Město se přesto potýkalo s vysokou nezaměstnaností. Po druhé světové válce bylo z pohraničí odsunuto převažující německé obyvatelstvo. Po válce se jedním z hlavních zaměstnavatelů v PIK stal jeden ze závodů Preciosa n. p. Jablonec nad Nisou, avšak roku 1997 ukončil svoji činnost a všichni zaměstnanci byli propuštěni. V roce 1978 byla zahájena výstavba nové haly Rukova na výrobu pozinkovaného plechu, později elektrických kamen a ohřívačů vody. Po roce 1989 se naplno projevila zanedbanost infrastruktury, čímž nastaly dvě dekády obnovy – plynofikace obce, nový vodovod, kanalizace, ČOV, místní komunikace apod.

 

Tabulka: Základní vlastnosti postindustriální krajiny Jiřetínsko

 

Číslo PIK

91

Typ PIK

železářská strojírenská

Název postindustriální krajiny

 

Jiřetínsko

Celková plocha PIK

6,24 km2

Počet indikačních případů PIK

16

Poloha v ČR                    Ústecký kraj, okres Děčín, Šluknovská pahorkatina, šluknovský výběžek

Vymezovací kritéria PIK

Brownfields

 

 

četné tovární objekty

 

Využití ploch

 

 

zástavba 20 % 

louky 25 %

les 50 %

orná půda 5 %

 

Chemické zátěže

 

15 komunálních a průmyslových skládek

Poddolování

 

 

1 plocha po dávné těžbě stříbra

Antropogenní tvary reliéfu

 

stopy po raně novověké těžbě stříbra, urbánní a industriální formy

Průmyslová architektura

 

žádný evidovaný objekt

Geografické souřadnice těžiště

N 50° 52' 21,1'', E 14° 35' 15,3''

Stav PIK

postupná revitalizace ekonomiky a sídla

Poznámka

             

 

Současné problémy: V současnosti se Jiřetín pod Jedlovou nachází v konečné fázi obnovy infrastruktury. Jeho umístění v malebné krajině doplněné historickými stavbami hlavně z období 17. a 18. století ho předurčilo k rozvoji turistiky, rekreace a sportu. Štola sv. Jana Evangelisty v délce 350 metrů je od jara do podzimu přístupná a nad obcí se nachází poutní místo z 2. poloviny 18. století. Obec vlastní i poměrně rozsáhlý letní sportovní areál, který je vhodně zakomponován do krajinného rámce. V bývalém areálu firmy Rukova se nyní vyrábějí krbová kamna a v Jiřetíně pod Jedlovou sídlí i výrobce plastových okem a firma zakládající profesionálními sportovními trávníky.

 

Další informace:

http://www.jiretin.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99et%C3%ADn_pod_Jedlovou

http://www.luzicke-hory.cz

 

     en