Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Holštejn_01

Název předindustriální krajiny

 

Holštejn

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°24'09.4"N 16°46'18.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Moravský kras)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Holštejn

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Holštejn_01

Celková plocha (ha)

 

94,00

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

rozsáhlé nepravidelné plochy TTP, menší parcely orné půdy, les na srázech, louky v nivě, keře na mezích a v závrtech

Stav

 

2

Ohrožení

orná půda výrazně nahrazena loukami, růst lesa a keřů, expanze kamenolomu

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy vyvýšeniny a zvlněná úpatní plošina se závrty s okrajovými srázy nad údolními dny a zástavbou

444-551

20 R

60 M

20 P

20 bez

30 V

20 JV

20 J

 

MW6

70 vápence

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

10 písek a štěrk

70 rendzina kambická

20 hnědozem oglejená

10 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami, chránit před růstem zástavby do zájmové plochy segmentu PreIK.