Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lešany u Pros_01

Název předindustriální krajiny

 

Lešany

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°30'07.1"N 17°01'18.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě      Olomoucký kraj, okres Prostějov, pomezí Drahanské vrchoviny (Konická vrchovina) a Hornomoravského úvalu (Prostějovská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Lešany u Prostějova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Lešany

u Pros_01

Celková plocha (ha)

 

20,50

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

kolmo na osu obce bez ohledu na terén vedené úzké pásy orné půdy a trvalých kultur

Stav

 

2

Ohrožení

více než polovina orné půdy nahrazena sady a TTP, spojování pozemků, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dno a oba svahy mělkého rozevřeného údolí vedle zástavby

255-304

30 R

70 M

30 bez

50 SV

10 V

W2

40 jílovité břidlice, prachovce droby kulm

40 spraš

10 deluviofluviální sediment

10 nivní sediment

50 hnědozem modální

30 černozem modální

20 fluvizem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch a parcelaci, bránit nezemědělskému využití ploch a spojování pozemků, kontrolovat růst obytné a zahradní zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.