Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Molenburk_01

Název předindustriální krajiny

 

Molenburk

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°26'02.5"N 16°49'22.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Molenburk

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Molenburk_01

Celková plocha (ha)

 

42,72

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

různě široké pásy především orné půdy klesající kolmo k osy obce, na periferiích areály TTP

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

spojování pozemků, opouštění orné půdy, expanze chovu koní

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

mírně k obci ukloněná plošina

571-595

60 R

40 M

60 bez

10 V

 

MW4

70 droby kulm

20 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

60 luvizem oglejená

40 pseudoglej modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit spojování pozemků, kontrolovat šíření chovů koní v ohrazených plochách.