Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hulín_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Hulín

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

17,4615118088 - 49,3227480995

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Západní Vněkarpatské sníženiny (Hornomoravský úval, podcelek Holešovská plošina, jz. okraj podcelek Středomoravská niva)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hulín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hulin 01

Celková plocha (ha)

 

65,3

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda, liniová zeleň, travní porosty, vodní plocha, komunikace, žel. trať

Stav

 

3

 

Ohrožení:

průběh železniční trati, rozvoj rekr. staveb

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochá mírně zvlněná akumulační rovina, na s. a sz. okraji nevýrazná sníženina s upraveným korytem Němčického potoka, územím prochází náspy silnic a žel. tratě

188-204

 

80 R

20 M

 

80 bez

20 Z  

W1

10 nivní písčitohlinité sedimenty

10 přeplavené hlíny sprašového charakteru  spraše

80 spraše a sprašové hlíny

 

80 černozem luvická

20 fluvizem oglejená

 

Doporučení: Udržet současný stav segmentu.