Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Chropyně_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Chropyně

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

17,3487641603 - 49,3706496191

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Západní Vněkarpatské sníženiny Hornomoravský úval, podcelek Hornomoravská niva)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Chropyně

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Chropyně_01

Celková plocha (ha)

 

160,18

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda, trvalý travní porost, rozptýlená keřová zeleň podél starých ramen a odvodňovacích kanálů

Stav

 

3

 

Ohrožení

Možný rozvoj těžby,

zaplavení při povodni

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

akumulační povrch údolní nivy, zbytky odříznutých říčních ramen a vodních toků, odvodňovací kanály, protipovodňové hráze, na jihu násep železniční trati, jižní část zujímá -  PP Zářičské louky - komplex vlhkých luk (biotop ohrožených motýlů)

191-198

 

90 R

10 M

90 bez

W1

100 fluviální sedimenty údolní nivy

50 fluvizem glejová

40 glej fluvický

10 fluvizem modální

Doporučení: Udržovat funkční protipovodňové hráze i odvodňovací příkopy, péče o trvalé travní porosty, sledovat těžební aktivity, zachovat ochranu přírody PP Zářičské louky.