Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Litenčice_01

 

Název předindustriální krajiny

 

Litenčice

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

17,2156840316 - 49,194343076

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Zlínský kraj, okres Kroměříž, Středomoravské Karpaty (Litenčická pahorkatina, podcelek Bučovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Litenčice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Litenčice 01

Celková plocha (ha)

 

100,81

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

 

Využití parcel

 

orná půda malý, remízek, trvalý travní porost,

liniová zeleň podél upravené vodoteče

Stav

 

3

 

Ohrožení

vodní eroze, ruderalizace v okolí zemědělských objektů Nového Dvora Marie

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (ha)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochý hřbet, přechází sv. pravým údolním svahem do údolí Litavky, v jižní části rozčleněn otevřeným údolím s upraveným vodním tokem

299-381

10 R

80 M

10 R

10 bez

10 SV

20 V

30 JV

30 J

MW11

80 spraše, sprašové hlíny

20 písčito-hlinité a hlinito-písčité svahové sedimenty

80 hnědozem modální

10 pararendzina modální,

10 pseudoglej

Doporučení: Zabránit rozvoji vodní eroze, zabránit ruderalizaci (zarůstání) území v oblasti zemědělských objektů Nového Dvora Marie.