Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Tovačov_01

Název předindustriální krajiny

 

Tovačov

Region

 

Haná

Geografické souřadnice těžiště

 

49°26'07.8"N 17°15'41.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Hornomoravský úval (Prostějovská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Tovačov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Tovačov_01

Celková plocha (ha)

 

332,89

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

rozsáhlé parcely orné půdy, menší areály TTP, pruh TTP s keři podél toku Blaty, opuštěné plochy ruin statku Viklice (nyní dráha pro cyklosport), nový statek Viklice

Stav

 

2

Ohrožení

značná část pastvin rozorána, tok Oskavy a cesty dávno napřímeny, další spojování orné půdy do větších ploch, růst výrobní zástavby, zarůstání opouštěných ploch keři

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rovina západně od města po obou stranách napřímené řeky Blaty se zbytkem statku Viklice

197-214

90 R

10 M

90 bez

 

W2

50 spraš a sprašová hlína

30 nivní sediment

10 slatina

40 černozem modální

20 černozem luvická

20 černice glejová

10 černice modální

10 organozem saprická

Doporučení: Dále neslučovat již dost velké plochy orné půdy, ponechat zbylé TTP, omezovat růst zástavby.