Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Častotice_01

 

Název předindustriální krajiny Častotice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°14'10,3''N 16°05'55,3''E

Počet místních částí

3

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Jevišovické pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Častotice,

Zahrádka na Moravě

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Častotice_01 a Zahrádka na Moravě_01a, 01b

Celková plocha (ha)

 

31,32

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva velké rybníky nad sebou (výše položený Častotický nový a níže položený Mišník) na krátkém drobném potoce na plochém dně sníženiny, břehy rybníků byly lemovány úzkým pruhem pastvin, nad horním rybníkem se nacházel pruh většinou mokrých luk, tři malé polní parcely na těchto loukách, dvě větší polní parcely nad loukami, po hrázi dolního rybníka vedla cesta

 

dnes: oba rybníky se zachovaly, na travnatém lemu rybníků místy rostou křoviny, hráz horního rybníka je zarostlá náletovými dřevinami, cesta po hrázi dolního rybníka se zachovala, louky nad horním rybníkem se zachovaly téměř ve svém původním rozsahu, tři drobné polní parcely v lukách byly zatravněny, dvě větší polní parcely se zachovaly i s polním hospodařením

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, zatravnění polních parcel, další šíření náletových dřevin kolem rybníků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ploché dno sníženiny

402-424

100 R

100 není

MW7

50 nivní sedimenty

40 granit až syenit křemenný

10 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

30 glej fluvický

30 glej modální

20 vodní plocha

10 kambizem mesobazická

Doporučení: Zachovat rybníky, na polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a tyto parcely nezatravňovat, zachovat a udržovat louky nad horním rybníkem, nacházejí se zde nepřetržitě již od předindustriální éry.