Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Okarec_01

 

Název předindustriální krajiny

Okarec

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°12'36,6''N 16°06'01,0''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Okarec,

Vícenice u Náměště nad Oslavou

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Okarec_01 a Vícenice u Náměště nad Oslavou_01

Celková plocha (ha)

 

91,06

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: soustava tří velkých rybníků na plochém dně sníženiny napájených jednak přirozenými vodními toky, jednak soustavou umělých vodních kanálů (ty napájely i další rybníky v okolí vymezeného segmentu), v době vzniku SK byly dva rybníky vypuštěné a na jejich dnech byly louky a pastviny, rybníky byly lemovány úzkým pruhem pastvin, mezi rybníky byly dvě velké panské polní parcely a skupina malých úzkých protáhlých rovnoběžných selských polních parcel

 

dnes: rybníky se zachovaly a dnes jsou napuštěné, část umělých vodních kanálů je využívaná dodnes, zčásti ale již kanály nejsou funkční a dnes jsou z nich suché příkopy zarostlé křovinami, rybníky jsou i dnes lemovány trvalými travními porosty (většinou v původním rozsahu), obě velké polní parcely se zachovaly i s polním hospodařením, pouze na malé části jedné z nich byl nově založen lesní porost a na malé části je travní porost na orné půdě, skupina malých polních parcel se rovněž zachovala i s polním hospodařením

Stav

 

1

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, zatravňování orné půdy, spojování malých polních parcel, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ploché dno sníženiny, mírné svahy nízkých protáhlých hřbetů zabíhajících do plošiny

398-424

90 R

10 M

90 není

svahy mají SV, S a J orientaci (nejvíce 6 % SV)

MW7

50 nivní a rybniční sedimenty

17 amfibolit

17 pararula až migmatit

16 migmatit až ortorula

30 kambizem mesobazická

20 fluvizem glejová

20 vodní plocha

10 kambizem oglejená

10 kambizem modální

Doporučení: Zachovat rybníky, na polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření, nespojovat malé polní parcely a zachovat jejich parcelaci, zachovat a udržovat trvalé travní porosty kolem rybníků, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.