Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Bransouze_01

 

Název předindustriální krajiny Bransouze

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°18'05,3''N 15°43'45,9''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Bransouze

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Bransouze_01

Celková plocha (ha)

 

30,67

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť menších polních parcel oddělených od sebe mezemi, několik malých selských pastvin mezi poli, úzký pruh luk na dnech dvou krátkých údolí

 

dnes: meze, parcely a pozemková struktura se z větší části zachovaly, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, trvale zatravněno bylo jen několik parcel, orná půda se tedy zachovala na většině parcel, malé pastviny jsou buď zcela, nebo do značné míry zarostlé náletovými dřevinami, trvalé travní porosty na dnech krátkých údolí se sice zachovaly, nejsou ale udržované a jsou z větší části také zarostlé náletovými dřevinami

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, trvalé zatravňování polí, další zarůstání trvalých travních porostů náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy, úpady

470-553

100 M

 

40 SV

20 S

10 SZ

MW4

80 melanokrátní granit až křemenný monzonit

20 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

80 kambizem mesobazická

15 kambizem oglejená mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a dodnes z větší části existující původní pozemkovou strukturu, na polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření, zachovat a udržovat trvalé travní porosty v krátkých údolích a bránit jejich dalšímu zarůstání náletovými dřevinami.