Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Čechtín_01

 

Název předindustriální krajiny Čechtín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°18'08,3''N 15°49'59,8''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Čechtín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Čechtín_01

Celková plocha (ha)

 

42,94

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť většinou malých polních parcel na svahu nad sebou, parcely byly od sebe odděleny mezemi, většina mezí byla na SK klasifikována buď jako pastvina, nebo jako neplodná půda, některé meze byly ale natolik zarostlé křovinami a stromy, že byly klasifikovány už jako uzoučký protáhlý les, větší protáhlá pastvina v širším úpadu, několik dalších drobných pastvin v polích nebo u lesa, několik malých selských lesíků

 

dnes: meze, parcely a pozemková struktura se z větší části zachovaly, meze jsou zarostlé křovinami, orná půda se zachovala téměř na všech původních polních parcelách, rozoráním některých pastvin je její současná rozloha dokonce větší než byla původně, zatravněno bylo jen několik malých políček, pastvina v úpadu byla ve své horní části téměř celá rozorána a přeměněna v ornou půdu, v dolní části se trvalé travní porosty zachovaly, drobné pastviny se většinou nezachovaly, buď byly rozorány, nebo zarostly náletovými dřevinami, malé lesíky se ale většinou zachovaly, i když převážně v menším rozsahu, než měly původně

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, zatravňování orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, úpady, plošina na svahovém stupni, malé plošiny na stupňovitém hřbetu

577-674

90 M

10 R

40 J

30 JZ

10 Z

10 JV

10 není

MW4

90 granit až syenit křemenný

10 žilný granit až syenit křemenný

90 kambizem mesobazická

10 glej modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a dodnes z větší části existující původní pozemkovou strukturu, nezatravňovat ornou půdu, zachovat trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě již od předindustriální éry.