Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Číhalín_01

 

Název předindustriální krajiny Číhalín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49° 15' 52,2''N 15°47'16,6''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Jevišovické pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Číhalín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Číhalín_01

Celková plocha (ha)

 

21,15

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel oddělených od sebe mezemi a mezními pásy, malá pastvina v polích

 

dnes: původní dlouhé úzké polní parcely vedly od vesnice směrem k západu k okraji katastru a jejich celková délka byla až 1500 metrů, původní pozemková struktura se ale zachovala jen na nejzápadnějších úsecích těchto parcel, zhruba na třetině jejich původní délky, většina mezí se zachovala a jsou zarostlé křovinami, mezní pásy se nezachovaly, tam, kde se meze a mezní pásy nezachovaly, jsou meziparcelní hranice představovány rozhraním plodin, trasy těchto rozhraní odpovídají trasám původních mezí a trasám původních mezních pásů, které byly pokračováním mezí, orná půda se zachovala zhruba z jedné poloviny, druhá polovina byla trvale zatravněna, malá pastvina byla rozorána a přeměněna v ornou půdu, která ale byla opět téměř celá zatravněna

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, další redukce orné půdy a její trvalé zatravňování

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce

436-502

100 M

30 J

20 JZ

20 V

10 SV

MW7

65 pararula

30 granit až migmatit

50 kambizem modální

50 pseudoglej modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, nepokračovat v dalším zmenšování rozlohy orné půdy a v jejím dalším zatravňování.