Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Smrčné_03

 

Název předindustriální krajiny

Horní Smrčné

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°19'39,3''N 15°45'35,8''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Smrčné

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Smrčné_03

Celková plocha (ha)

 

67,77

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina velkých dlouhých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu kopce nad sebou, několik dalších velkých polních parcel na dalších svazích, parcely byly od sebe odděleny mezemi, cestami a vodním tokem, louky pod vsí kolem potoka, na ně navazující pastvina v dolní části svahu s křovinami, drobné louky a pastviny s křovinami v úpadu, četné drobné ostrůvkovitě rozptýlené plochy kolem výchozů skalního podloží a balvanů klasifikované jako pastviny, které byly porostlé křovinami, dva malé selské lesíky

 

dnes: meze, cesty, parcely a původní pozemková struktura se zachovaly, meze jsou zarostlé křovinami, orná půda se zachovala jen na necelé jedné třetině své původní rozlohy, z velké části byla tedy trvale zatravněna, louky pod vsí se zachovaly (dnes je zde pastvina), trvalý travní porost se zachoval i na bývalé pastvině navazující na zmíněné louky (dnes je zde opět pastvina, která je porostlá náletovými dřevinami), trvalé travní porosty se zachovaly i v úpadu, drobné pastviny kolem výchozů skalního podloží a balvanů jsou zarostlé náletovými dřevinami a dnes představují malé osamělé lesíky nebo skupiny křovin a stromů, ze dvou malých lesíků zakreslených v SK se jeden zachoval

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, zatravnění zbylé orné půdy a tím její úplná likvidace, další zarůstání pastviny pod vsí náletovými dřevinami, rozšiřování rekreační i obytné zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolí krátkého vodního toku, údolní svahy, svahy kopců, úpad v jednom ze svahů, plošiny na hřbetech

471-609

90 M

10 R

30 J

20 Z

20 JZ

10 JV

10 SZ

10 není

MW7

85 pararula

10 pararula až migmatit

95 kambizem mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, na zbylé orné půdě zachovat polní hospodaření a nezatravňovat ji, zachovat trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit dalšímu zarůstání pastviny pod vsí náletovými dřevinami, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu jak rekreačními tak obytnými objekty.