Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kracovice_01

 

Název předindustriální krajiny

Kracovice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'58,3''N 15°50'56,4''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Kracovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kracovice_01

Celková plocha (ha)

 

26,53

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť malých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou, několik dalších malých polních parcel na dalším svahu, parcely byly od sebe odděleny mezemi, několik malých pastvin v polích, na většině z nich rostly křoviny a stromy, tři sousední původně polní parcely na svahu byly asi z jedné třetiny zalesněny již v předindustriální době ještě před vznikem SK, na mapě SK je tento lesní porost klasifikován už jako vysoký les, podle 3. vojenského mapování se po smýcení tohoto lesa do těchto míst opět vrátila orná půda

 

dnes: meze, parcely a původní pozemková struktura se zachovaly, meze jsou zarostlé křovinami, všechny polní parcely byly trvale zatravněny a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, pastviny se nezachovaly, část jich byla rozorána a přeměněna v ornou půdu a část zarostla náletovými dřevinami nebo byla zalesněna, jedna ze tří původně polních parcel, které byly v době SK zčásti zalesněny a později odlesněny, je dnes opět zčásti zalesněná, tento segment byl vymezen pro mimořádnou zachovalost původní historické pozemkové struktury, předindustriální ráz krajiny je zde ale dnes do značné míry narušen skutečností, že přes téměř všechny parcely segmentu vede v délce cca 700 metrů šest paralelních elektrických vedení o napětí 110 kV

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a vrcholy kopců

458-521

100 M

30 SZ

20 S

20 SV

20 Z

MW7

95 pararula

95 kambizem modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu.