Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nárameč_01

 

Název předindustriální krajiny

Nárameč

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°16'20,6''N 15°58'03,1''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Nárameč

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Nárameč_01

Celková plocha (ha)

 

82,50

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: soustava šesti rybníků na Mlýnském potoce a jeho krátkém přítoku potoku Gbelínek, v době vzniku SK byl jeden rybník vypuštěný a na jeho dně byla louka, louky byly i na dně údolí Mlýnského potoka mezi rybníky, do nejvýše položeného rybníka v této soustavě ústily dva potoky a kolem obou se nacházely dlouhé rozlehlé panské louky, po hrázích většiny rybníků vedly cesty, na pravém údolním svahu Mlýnského potoka byl zčásti les a zčásti pastvina (levý údolní svah není součástí vymezeného segmentu), dvě velké a tři menší panské polní parcely, tyto parcely byly ohraničeny a od sebe odděleny většinou cestami s alejemi, na jedné velké polní parcele bylo osm drobných ostrůvků neplodné půdy kolem balvanů a jejich skupin, které se zde nacházely, panský dvůr, u dvora malá obora s jehličnatými a listnatými stromy a malý lesík za oborou

 

dnes: rybníky se zachovaly a všechny jsou napuštěné, louky mezi rybníky se zachovaly, ale rostou na nich náletové dřeviny, jen malá část těchto luk byla rozorána a přeměněna v ornou půdu, na které je ale dnes travní porost, rozlehlé louky nad nejvýše položeným rybníkem se rovněž zachovaly, pouze mokřadní část těchto luk bezprostředně nad rybníkem není využívaná, cesty po hrázích rybníků se zachovaly, na pravém údolním svahu les se zachoval a pastvina zarostla náletovými dřevinami, polní parcely se zachovaly i s polním hospodařením, tento segment je tedy výjimečný tím, že zde vůbec nedošlo k zatravňování orné půdy, ta si tak zachovala svůj původní rozsah, cesty kolem parcel se zachovaly, aleje, které cesty lemovaly se ale nezachovaly, šest ostrůvků neplodné půdy bylo odstraněno dva se zachovaly a jsou zarostlé náletovými dřevinami, zatravněním malé plochy mezi nimi byly spojeny v jeden celek, dvůr se zachoval, z malé obory u dvora je dnes travnatá plocha porostlá stromy a keři, malý lesík za oborou se zachoval, ale v menším rozsahu, než měl původně

Stav

 

1

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, spojování pozemků, zatravňování orné půdy, další zarůstání luk mezi rybníky náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochá údolní dna dvou vodních toků, malá kotlinka s rybníkem na jejich soutoku, pod soutokem pokračuje úzké protáhlé ploché údolní dno do další malé kotliny s rybníky, údolní svahy a okraj rozsáhlé plošiny

452-485

80 R

20 M

80 není

svahy mají S, SV, V, JV, J a JZ orientaci, ale žádná z nich nemá podíl na celkové ploše segmentu alespoň 10 %

MW7

50 nivní a rybniční sedimenty

35 granit až syenit křemenný

15 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

40 glej modální: glej fluvický

20 kambizem modální

10 kambizem mesobazická

10 kambizem oglejená mesobazická

10 pseudoglej modální

10 vodní plochy

Doporučení: Zachovat rybníky, nespojovat pozemky a zachovat původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat polní parcely a jejich polní obhospodařování a nezatravňovat je, zachovat a udržovat louky ve vymezeném segmentu, nacházejí se zde nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit dalšímu zarůstání luk mezi rybníky náletovými dřevinami.