Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Račerovice_01

 

Název předindustriální krajiny

Račerovice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°15'01,5''N 15°50'15,1''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (pomezí Jevišovické pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Račerovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Račerovice_01

Celková plocha (ha)

 

22,62

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť malých úzkých protáhlých polních parcel na svahu a čtyři větší polní parcely, parcely byly od sebe odděleny cestami a mezemi, které byly klasifikovány většinou jako pastviny, některé meze byly klasifikovány jako neplodná půda, několik malých pastvin v polích, další drobné ostrůvkovitě roztroušené pastviny kolem balvanů na dvou větších polních parcelách, na několika parcelách byl dočasný úhor

 

dnes: cesty, meze, parcely a původní pozemková struktura se zachovaly, meze jsou zarostlé křovinami, orná půda byla téměř všechna trvale zatravněna, zachovala se jen na dvou parcelách, několik drobných polních parcel zarostlo křovinami, na šesti původně polních parcelách tvořících jeden celek jsou dnes zahrady, tyto zahrady se nacházejí mimo intravilán, malé pastviny v polích zarostly křovinami a stromy, drobné pastviny kolem balvanů byly většinou odstraněny, zbývající zarostly křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, úplná likvidace orné půdy a trvalé zatravnění i těch posledních dvou zbývajících polních parcel, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, úpady

488-550

100 M

60 JZ

30 Z

MW7

100 granit až syenit křemenný

100 kambizem modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat alespoň ty dvě poslední zbývající polní parcely a nezatravňovat je, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.