Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Radošov_01

 

Název předindustriální krajiny

Radošov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°20'24,8''N 15°47'21,5''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Radošov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Radošov_01

Celková plocha (ha)

 

33,32

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: louky u vsi za domy, některé luční parcely byly od sebe odděleny mezními pásy, které byly porostlé křovinami a stromy, několik malých polních parcel u vsi za domy, protáhlá obecní pastvina kolem potoka a cesty, dvě velké dlouhé protáhlé rovnoběžné polní parcely, na ně navazující louky, skupina čtyř větších protáhlých rovnoběžných polních parcel, polní parcely byly od sebe odděleny mezemi, dvě malé pastviny v polích, četné drobné ostrůvkovitě rozptýlené pastviny kolem balvanů v polích

 

dnes: louky u vsi se zachovaly, na bývalé obecní pastvině se trvalý travní porost zachoval jen zčásti, část pastviny zarostla náletovými dřevinami a na části je zahrada, malé polní parcely u vsi byly trvale zatravněny, na jedné parcele je zahrada, dvě velké polní parcely se zachovaly, jedna ale byla trvale zatravněna, na druhé se zachovala orná půda, na ně navazující louky se rovněž zachovaly, ve skupině čtyř větších polních parcel se meze, parcely a tím i původní pozemková struktura zachovaly jen asi na třetině až polovině jejich původní délky a jejich (její) původní rozlohy, na všech parcelách se zde ale zachovala orná půda, dvě malé pastviny v polích zarostly náletovými dřevinami, část jedné z nich byla zhruba před deseti roky zalesněna, drobné pastviny kolem balvanů byly přibližně z poloviny odstraněny, skupina pěti těchto pastvin nacházejících se blízko sebe zarostla náletovými dřevinami, které dnes tvoří jeden souvislý porost

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, zmenšování rozlohy orné půdy a její trvalé zatravňování, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy, svahy kopce, plošina na hřbetu

572-644

80 M

20 R

20 S

20 JZ

20 Z

10 SV

20 není

MW4

65 pararula

15 smíšené deluviofluviální sedimenty

15 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

50 kambizem oglejená mesobazická

30 kambizem mesobazická

15 glej modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat ornou půdu v jejím současném rozsahu a nezatravňovat ji, zachovat a udržovat louky v místech, kde se nacházejí nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.