Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Svatoslav u Třebíče_03

 

Název předindustriální krajiny

Svatoslav

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°18'28,2''N 15°50'26,8''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Svatoslav u Třebíče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Svatoslav u Třebíče_03

Celková plocha (ha)

 

23,53

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných parcel na svazích oddělených od sebe mezemi, původně se jednalo o polní parcely, většina jich ale byla později na více jak polovině jejich plochy zalesněna, na mapě SK jsou tyto lesní porosty klasifikovány už jako vysoký les, podle 3. vojenského mapování byly tyto lesní porosty zhruba na polovině jejich plochy smýceny a obnovena orná půda, na druhé polovině je les dodnes, meze v polích byly porostlé křovinami a stromy, malá louka u lesa, horní konec protáhlé louky v úpadu, několik malých pastvin v polích nebo u lesa

 

dnes: meze, parcely a pozemková struktura se zachovaly, meze jsou zarostlé křovinami a stromy, všechny polní parcely byly trvale zatravněny a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, některé původně polní parcely byly zalesněny již v předindustriální éře, některé byly zalesněny v druhé polovině 20. století, pastviny a z větší části i louka v úpadu byly rozorány a přeměněny v ornou půdu dnes ale opět trvale zatravněnou, malá louka u lesa se zachovala, není ale udržovaná a zarůstá náletovými dřevinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, další zarůstání malé louky u lesa náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy protáhlého hřbetu, plošina v sedle přecházející na hřbet, další malá plošinka na hřbetu, horní konec úpadu

598-670

80 M

20 R

40 SV

20 V

10 JV

10 J

20 není

MW4

100 granit až syenit křemenný

35 kambizem mesobazická

30 kambizem oglejená mesobazická

30 kambizem dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat a udržovat malou louku u lesa a bránit jejímu dalšímu zarůstání náletovými dřevinami.