Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Trnava u Třebíče_01

 

Název předindustriální krajiny

Trnava

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°15'58,9''N 15°55'44,1''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Trnava u Třebíče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Trnava u Třebíče_01

Celková plocha (ha)

 

42,62

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva rybníky nad sebou na drobném přítoku potoka Březinky, dolní rybník byl lemován úzkým pruhem luk a malou pastvinou, horní rybník byl bezprostředně obklopen malými polními parcelami a jednou větší polní parcelou, na které se nacházelo několik drobných pastvin kolem balvanů, jen na krátkém úseku byl rybník lemován úzkým pruhem pastvin, nad horním rybníkem se nalézala protáhlá louka, po jeho hrázi vedla cesta, dva malé lesíky

 

dnes: oba rybníky se zachovaly, travnatý lem dolního rybníka se zachoval, místy je ale zarostlý křovinami, malé polní parcely kolem horního rybníka byly sceleny a nejsou proto součástí segmentu, větší polní parcela je z poloviny trvale zatravněna, na druhé polovině se zachovala orná půda, drobné pastviny kolem balvanů i malé pastviny zčásti lemující pravý břeh rybníka zarostly náletovými dřevinami, louka nad horním rybníkem se zachovala stejně jako dva malé lesíky a cesta po jeho hrázi

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně trvalé vypuštění rybníků, zatravnění malého zbytku orné půdy, další zarůstání trvalých travních porostů kolem dolního rybníka náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ploché dno údolí s rybníky

461-485

100 R

100 není

MW7

60 nivní a rybniční sedimenty

30 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

55 vodní plochy

20 kambizem oglejená mesobazická

15 kambizem mesobazická

10 glej modální

Doporučení: Zachovat rybníky, zachovat a nezatravňovat malý zbytek orné půdy, zachovat a udržovat louku nad horním rybníkem, bránit dalšímu zarůstání trvalých travních porostů kolem dolního rybníka náletovými dřevinami.