Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Brtnický Číchov_03

 

Název předindustriální krajiny Brtnický Číchov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°16'55,1''N 15°45'20,3''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Brtnický Číchov

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Brtnický Číchov_03

Celková plocha (ha)

 

26,96

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svazích rozdělená cestou na dvě části, parcely byly od sebe odděleny mezemi, několik malých pastvin v polích nebo na jejich okraji, na většině těchto pastvin rostly křoviny, drobné ostrůvky i souvislejší plochy neplodné půdy ve svahových úpadech, na mezích, podél cesty a na strmé části svahu u potoka

 

dnes: meze, cesta, parcely a původní pozemková struktura se zachovaly, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, orná půda se zachovala zhruba na polovině své původní rozlohy, druhá polovina byla trvale zatravněna, na jedné parcele je travní porost na orné půdě, na jedné původně polní později zatravněné parcele rostou náletové dřeviny, malé pastviny buď byly zalesněny, nebo zarostly křovinami a stromy, drobné plochy v SK uvedené jako neplodná půda byly zčásti zorněny, zčásti zarostly křovinami, na souvislejší ploše neplodné půdy na strmé části svahu jsou dnes zahrady, malá část byla zalesněna a další malá část zarostla křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, další redukce orné půdy a její trvalé zatravňování, další šíření náletových dřevin na některých pozemcích

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy, krátké svahové úpady

440-536

100 M

40 SV

30 V

20 JV

rozhraní MW4 a MW7

95 pararula

100 kambizem mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat ornou půdu v jejím současném rozsahu a nezatravňovat ji, na parcele s travním porostem na orné půdě obnovit polní hospodaření, bránit dalšímu zarůstání některých pozemků náletovými dřevinami.