Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Valtínov_02

 

Název předindustriální krajiny

Valtínov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°05'34,3''N 15°15'33,3''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Valtínov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Valtínov_02

Celková plocha (ha)

 

66,17

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva malé rybníky, v době vzniku SK byl jeden z nich vypuštěný a na jeho dně byla louka, záhumenicová (pásová) plužina, pásy byly od sebe odděleny mezemi a cestami, v pásech se střídaly pole, pastviny a malé lesíky, na většině pastvin rostly křoviny a stromy, druhá část segmentu nacházející se v jižní části katastru byla představována blokem většinou úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel a pastvin oddělených od sebe mezemi, na celém území segmentu se nacházely četné drobné ostrůvkovitě rozptýlené plochy klasifikované jako pastviny, vyskytující se kolem výchozů skalního podloží, osamělých skalek, osamělých balvanů nebo skupin balvanů

 

dnes: oba rybníky se zachovaly a oba jsou napuštěné, meze a pásy původní plužiny se zachovaly, meze jsou zčásti porostlé náletovými dřevinami, všechna pole byla postupně trvale zatravněna a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, pastviny zarůstají nebo již zarostly náletovými dřevinami, případně byly zalesněny, rovněž i některé původně polní a později zatravněné parcely zarůstají náletovými dřevinami, na některých původně polních později zatravněných parcelách byly nově založeny sady nebo byl nově založen lesní porost, rovněž i v druhé části segmentu je dodnes patrná původní pozemková struktura i když je zde dnes souvislý trvalý travní porost, zachovaly se zde nízké meze, které tuto strukturu vytvářejí, drobné pastviny kolem skalek a balvanů jsou zarostlé náletovými dřevinami a dnes představují malé osamělé lesíky nebo skupiny křovin a stromů

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníků, odstraňování mezí a spojování pozemků, další šíření náletových dřevin, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců, plošiny na hřbetech, v sedlech a na svahových stupních

587-681

80 M

20 R

30 SV

10 JV

10 S

20 není

MW4

95 granit

50 kryptopodzol modální

45 kambizem dystrická

Doporučení: Zachovat rybníky, nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, bránit dalšímu šíření náletových dřevin, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.