Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Rozsíčky u Telče_02

 

Název předindustriální krajiny

Rozsíčky

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'43,6''N 15°30'40,6''E

Počet místních částí

4

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Rozsíčky u Telče,

Dyjička,

Dyjice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Rozsíčky u Telče_02, Dyjička_03a, 03b a Dyjice_04

Celková plocha (ha)

 

46,40

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: na katastru Rozsíček u Telče 2 velké polní parcely a několik malých polních parcel oddělených mezemi, několik malých pastvin a několik malých ploch klasifikovaných jako neplodná půda; na katastrech Dyjice a Dyjičky několik malých polních parcel oddělených mezemi klasifikovanými zčásti jako pastviny zčásti jako neplodná půda, louka a několik ploch neplodné půdy

 

dnes: původní pozemková struktura se dobře zachovala, došlo ovšem, až na jednu parcelu, k úplnému opuštění orné půdy a zatravnění polí, meze se většinou zachovaly a jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, pastviny a neplodná půda zarostly lesem, původní louka na katastru Dyjice není využívaná a zarůstá náletem

Stav

 

2

Ohrožení

 

spojování pozemků a odstraňování mezí a cest, úplné opuštění orné půdy a zatravnění zbývající polní parcely, zarůstání původní dnes nevyužívané louky náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců, plošiny na hřbetech a v sedlech

582-641

70 M

30 R

20 Z

20 J

10 JZ

30 není

MW4

80 migmatit

20 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

80 kambizem mesobazická

10 stagnoglej modální

10 pseudoglej modální

Doporučení: Zachovat stávající pozemkovou strukturu odpovídající původnímu stavu a neodstraňovat meze a cesty, zachovat zbývající polní parcelu a nezatravňovat ji, kosit nebo spásat nevyužívanou louku a tím bránit jejímu zarůstání náletovými dřevinami.