Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Klatovec_02


Název předindustriální krajiny

Klatovec

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'19,7''N 15°18'28,0''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Klatovec

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Klatovec_02

Celková plocha (ha)

 

44,71

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: velký panský rybník, rozlehlé louky a pastviny v jeho okolí, osm polních parcel oddělených cestami a mezemi, louka a pastvina v těchto polích

 

dnes: rybník se zachoval, louky a pastviny v jeho okolí jsou z větší části opuštěné a nevyužívané a zarůstají náletovými dřevinami, jen menší část je kosená, rybník a přilehlé TTP jsou součástí rozlehlého chráněného území (NPP Zhejral), část polních parcel byla trvale zatravněna, na části je travní porost na orné půdě, pouze na jedné parcele se zachovalo polní hospodaření, pastvina v polích zarostla lesem, cesty a meze se zachovaly

Stav

 

3

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníka, úplné opuštění orné půdy a její trvalé zatravnění, zarůstání TTP náletovými dřevinami, odstranění mezí a cest

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

uzávěr údolí s plochým dnem a přiléhající svahy, plošina na hřbetu

676-723

70 R

30 M

70 není

10 V

10 JV

MW4

50 granit

30 rašelina

20 nivní sedimenty

40 kambizem dystrická: kryptopodzol modální

30 organozem mesická

20 vodní plocha

Doporučení: Zachovat rybník, zachovat zbývající ornou půdu a nezatravňovat ji, bránit dalšímu zarůstání TTP náletovými dřevinami, zachovat cesty a meze.