Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Klatovec_03

 

Název předindustriální krajiny

Klatovec

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'33,7''N 15°17'38,4''E

Počet místních částí

3

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Klatovec,

Panské Dubenky,

Býkovec

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Klatovec_03, Panské Dubenky_04 a Býkovec_02

Celková plocha (ha)

 

116,58

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

na SK: pásy záhumenicové (pásové) plužiny oddělené cestami a mezemi, v pásech se střídaly pole, louky, pastviny i lesíky, rozlehlé louky pod vsí v trati Bařiny představovaly samostatný pás

 

dnes: původní historická záhumenicová (pásová) plužina se dobře zachovala na téměř třech čtvrtinách katastru, cesty i meze se většinou zachovaly, meze jsou většinou souvisle porostlé keři, orná půda byla ze dvou třetin zachována, trvale zatravněn byl jeden pás téměř souvisle a dva pásy z větší části, na některých původně polních parcelách je travní porost na orné půdě, rozlehlé TTP pod vsí si zachovaly svůj původní rozsah, jsou ale nevyužívané a zarůstají náletovými dřevinami, řada pastvin i některé louky zarostly lesem, na některých původně lučních i polních parcelách byl nově založen porost rychle rostoucích dřevin (podle klasifikace Veřejného registru půdy) a na některých původně polních parcelách byl nově založen lesní porost

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování cest a mezí a spojování pozemků, redukce orné půdy, zarůstání TTP náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců, horní část údolí krátkého vodního toku, plošiny na hřbetech, v sedlech a na vrcholech

657-742

80 M

20 R

20 Z

10 S

10 JV

10 JZ

10 SZ

20 není

MW4

100 granit

80 kambizem dystrická: kryptopodzol modální

10 stagnoglej modální

10 pseudoglej dystrický

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a cesty a stávající pozemkovou strukturu odpovídající původnímu historickému stavu, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření, bránit dalšímu zarůstání TTP náletovými dřevinami.