Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Mrákotín u Telče_02

 

Název předindustriální krajiny

Mrákotín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'04,3''N 15°23'07,1''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Mrákotín u Telče,

Krahulčí u Telče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Mrákotín u Telče_02 a Krahulčí u Telče_01

Celková plocha (ha)

 

113,53

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

na SK: rybník Řibřid a louky pod jeho hrází a na jeho severním okraji, rybník Hamerský, hustá síť úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svazích kopce mezi těmito rybníky a na svazích kopců východně a jihozápadně od Hamerského rybníka, polní parcely byly od sebe odděleny travnatými mezemi klasifikovanými v SK jako pastviny

 

dnes: oba rybníky se zachovaly, zachovaly se i travní porosty pod hrází a na severním okraji rybníka Řibřid, zachovaly se i úzké protáhlé parcely na svazích zmiňovaných kopců, ovšem tyto původně polní parcely byly, až na malé výjimky, zatravněny, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníků, totální likvidace orné půdy a zatravnění i toho malého zbytku polních parcel, odstraňování mezí, rozšiřování zástavby do travních porostů severně od rybníka Řibřid

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dno kotliny a přiléhající svahy kopců, plošiny na hřbetech, plošina v sedle

525-599

50 M

50 R

10 V

10 JZ

10 Z

50 není

MW4

50 nivní sedimenty

40 migmatit

10 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

40 kambizem mesobazická

30 vodní plochy

10 glej modální: stagnoglej modální

10 glej fluvický

Doporučení: Zachovat rybníky, zachovat meze a tím i pozemkovou strukturu odpovídající původnímu historickému stavu, na zbývajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a tyto parcely nezatravňovat, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.