Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Řásná_03

 

Název předindustriální krajiny

Řásná

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'40,4''N 15°23'43,4''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Řásná,

Řídelov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Řásná_03 a Řídelov_01

Celková plocha (ha)

 

73,99

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: velký panský rybník, pastviny a louky v jeho okolí a v úpadu na hranicích s Řídelovem, skupina větších dlouhých protáhlých souběžných polních parcel představujících pět pásů původní historické záhumenicové (pásové) plužiny, polní parcely byly od sebe odděleny cestami a mezemi a nacházely se na nich četné drobné ostrůvky neplodné půdy

 

dnes: rybník se zachoval, z větší části luk u rybníka je orná půda, zachovaly se ale louky v úpadu, pásy původní plužiny se zachovaly, na několika parcelách nebo jejich částech se zachovala orná půda, z větší části byla ale zatravněna, cesty a meze byly z větší části odstraněny, několik mezí se ale zachovalo a jsou dnes zarostlé křovinami, pokud se mezi polními parcelami nezachovala ani mez ani cesta, je meziparcelní hranice identická s rozhraním mezi plodinami pěstovanými na sousedících parcelách, většina drobných ostrůvků neplodné půdy byla odstraněna, ty, které se zachovaly jsou zarostlé křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníka, spojování pozemků, odstranění zbylých mezí, další redukce orné půdy a její zatravňování

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dno malé kotlinky s rybníkem, plošiny na hřbetech a v sedlech, úpad, svahy kopců

624-669

60 R

40 M

60 není

10 S

10 J

MW4

50 granit

20 migmatit

20 nivní sedimenty

10 rašelina

50 kambizem dystrická: kambizem mesobazická

15 vodní plocha

15 stagnoglej histický

10 pseudoglej modální

Doporučení: Zachovat rybník, zachovat louky v úpadu, tedy v místech, kde se nacházejí nepřetržitě od předindustriálních dob až do současnosti, neodstraňovat zbylé meze, nespojovat pozemky a zachovat pásy původní historické plužiny, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a tyto parcely nezatravňovat.